Oferta akcji serii I

Creotech Instruments S.A.

Creotech Instruments S.A. jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia Spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym w 14 misjach kosmicznych - z czego 4 zostały zrealizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Głównymi filarami działalności spółki Creotech Instruments są rynki: technologii kosmicznych i rynek kwantowy, na których spółka dynamicznie się rozwija.

Spółka planuje przeniesienie notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW w Warszawie.

Harmonogram i szczegóły

Emitent

Creotech Instruments S.A.

Rodzaj instrumentu

Akcje serii I

Rodzaj oferty

Publiczna

6 - 13 czerwca 2022 (do godz. 23:59)

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych

14 czerwca 2022

Ustalenie i opublikowanie:

  1. Ostatecznej liczby Akcji Oferowanych;
  2. Ostatecznej liczby Akcji Oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach;

    oraz
  3. Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych

do 24 czerwca 2022

Przydział Akcji Oferowanych

około 8 lipca 2022

Rejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych, którym przydzielone zostały Akcje Serii I

około 8 lipca 2022

Dopuszczenie Akcji Istniejących oraz Praw do Nowych Akcji oraz Nowych Akcji do obrotu na GPW (warunkowe dopuszczenie Nowych Akcji do obrotu na GPW (pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS)

około 8 lipca 2022

Ostatni dzień notowań Akcji Istniejących w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez GPW („NewConnect”)

około 11 lipca 2022

Zakładany pierwszy dzień notowań Akcji Istniejących oraz PDA, na rynku regulowanym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW)

Emitent Creotech Instruments S.A.
Rodzaj instrumentu Akcje serii I
Rodzaj oferty Publiczna
6 - 13 czerwca 2022 (do godz. 23:59) Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych
14 czerwca 2022

Ustalenie i opublikowanie:

  1. Ostatecznej liczby Akcji Oferowanych;
  2. Ostatecznej liczby Akcji Oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach;
    oraz
  3. Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych
do 24 czerwca 2022 Przydział Akcji Oferowanych
około 8 lipca 2022 Rejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych, którym przydzielone zostały Akcje Serii I
około 8 lipca 2022 Dopuszczenie Akcji Istniejących oraz Praw do Nowych Akcji oraz Nowych Akcji do obrotu na GPW (warunkowe dopuszczenie Nowych Akcji do obrotu na GPW (pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS)
około 8 lipca 2022 Ostatni dzień notowań Akcji Istniejących w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez GPW („NewConnect”)
około 11 lipca 2022 Zakładany pierwszy dzień notowań Akcji Istniejących oraz PDA, na rynku regulowanym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW)

 Zasady składania zapisów:

Ostateczna Cena Emisyjna zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Ostateczna Cena Emisyjna będzie obowiązywała zarówno w Transzy Inwestorów Indywidualnych jak i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Minimalna wielkość Zapisu składanego przez Inwestora Indywidualnego wynosi 20 sztuk Nowych Akcji, zaś maksymalna wielkość Zapisu to 20.000 sztuk Nowych Akcji. Inwestor Indywidualny może złożyć w jednej firmie inwestycyjnej przyjmującej Zapisy więcej niż jeden Zapis, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Nowych Akcji na wszystkich złożonych Zapisach za
pośrednictwem tej firmy inwestycyjnej nie może przekroczyć 20.000 Nowych Akcji.

Cena Maksymalna w ofercie została ustalona na 125,00 zł za akcję.

Prowizja maklerska: 0,19% min. 5,00 zł.

 

Ważne dokumenty

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce, ofercie oraz o dopuszczeniu do obrotu. Prospekt, wraz z suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu, został opublikowany i jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://creotech.pl/ipo/).

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do publikacji i dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. Persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 596/2014 oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora oraz w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piaskach („Spółka”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce, a także o dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest prospekt sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Prospekt”) wraz z ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Prospekt został zatwierdzony w dniu 25 kwietnia 2022 r. roku przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://creotech.pl/ipo/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) oraz Dom Maklerski Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl).

Oferowanie papierów wartościowych Spółki („Akcje”) odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. KNF zatwierdzając Prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oraz dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz że w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem instrumentów finansowych. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Informacje tu zawarte nie stanowią oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu odpowiednio art. 66, art. 661 i art. 71 Kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki ani też zachęty do składania ofert nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki, ani też oferty publicznej papierów wartościowych Emitenta w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Informacje tu zawarte nie stanowią ani nie są częścią i nie powinny być interpretowane jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych, nie stanowią także oferty podjęcia współpracy na jakichkolwiek innych warunkach.

Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu.

Zastrzeżenie prawne

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZYCH ISTOTNYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY NA NIEJ ZAMIESZCZONE.

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Materiałów. Materiały mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do Materiałów i informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Materiałami na niniejszej stronie internetowej z naruszeniem warunków wskazanych poniżej, może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji, należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przed każdorazowym uzyskaniem dostępu do Materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI. INFORMACJE TE NIE STANOWIĄ OFERTY, ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH CREOTECH INSTRUMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE („SPÓŁKA”) W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE NIE SĄ UPRAWNIONE LUB DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY JEŚLI SKŁADANIE JEJ TAKIEJ OFERTY LUB ZACHĘCANIE DO NABYCIA BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEJ INFORMACJI WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA.

Za wyjątkiem prospektu Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Prospekt”) informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczna nie mniej niż 99.140 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści) i nie więcej niż 396.558 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Nowe Akcje”) („Oferta Nowych Akcji”), (ii) ofertą publiczną nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji Istniejących („Akcje Sprzedawane”) („Oferta Akcji Istniejących”) oraz (iii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 62.752 (sześćdziesięciu dwóch tysięcy siedemset pięćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 67.300 (sześćdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 102.000 (stu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 71.000 (siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 68.000 (sześćdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 30.180 (trzydziestu tysięcy stu osiemdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 185.000 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H („Akcje Istniejące”), nie mniej niż 99.140 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści) i nie więcej niż 396.558 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) Nowych Akcji oraz nie mniej niż 99.140 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści) i nie więcej niż 396.558 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) praw do Nowych Akcji („Prawa do Akcji”, „PDA”).

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła Prospekt sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. KNF zatwierdzając Prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem instrumentów finansowych.

Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://creotech.pl/ipo/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) oraz Dom Maklerski Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl).

Oprócz powyższych na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowić informację przekazywaną przez Spółkę i Oferującego do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę i Oferującego obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako propozycja, oferta bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania akcji ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych Spółki. Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, oferujących i ich doradców. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Prospektowym oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Informacje zawarte w Materiałach nie są wyczerpujące. Pomimo tego, że informacje zostały sporządzone z dochowaniem należytej staranności, nie wszystkie informacje mogą być dokładne i aktualne pod każdym względem. Podmioty organizujące ofertę i przyjmujące zapisy na akcje Spółki nie są odpowiedzialne za aktualizowanie informacji umieszczonych na stronie internetowej Spółki. Spółka odpowiada za umieszczenie na stronie internetowej aktualnych dokumentów ofertowych, w tym Prospektu i Suplementów do Prospektu. Nie należy polegać na informacjach lub opiniach zawartych w Materiałach lub innych dokumentach lub ustnych oświadczeniach w żadnym celu, jak również nie należy polegać na kompletności, dokładności lub rzetelności takich informacji lub opinii. Wszystkie informacje podawane są bez żadnego zapewnienia ani gwarancji.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w Materiałach w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Informacje zawarte w Materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do Materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii.

Poprzez wybór poniższej opcji „DALEJ” potwierdzam zapoznanie się z istotnymi informacjami, jestem w pełni świadomy ich znaczenia, akceptuję ich treść i znaczenie oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia dotyczące dostępu do Materiałów, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na niniejszej stronie internetowej Materiałów. Oświadczam, że nie będę przekazywać ani w żaden inny sposób przesyłać żadnych materiałów żadnym osobom na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii, Japonii ani na terenie jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której udostępnienie może stanowić naruszenie jakichkolwiek przepisów lub wymagałoby zarejestrowania.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1