Oferta akcji serii D

DB Energy S.A.

Grupa kapitałowa DB Energy S.A. jest liderem w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. Grupa realizuje kompleksowe projekty służące poprawie efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych. Swoimi usługami obejmuje całe spektrum działań, od identyfikacji oraz opracowania koncepcji technologicznych i studiów wykonalności, poprzez wykonawstwo i nadzór nad realizacją, do finansowania projektów włącznie. Usługi świadczy w modelu generalnego wykonawcy lub ESCO (Energy Saving Contract), partycypując w kolejnych latach w oszczędnościach zużycia energii pozyskiwanymi przez klientów dzięki realizacji takich projektów. W modelu ESCO, DB Energy SA finansuje inwestycje efektywności energetycznej wspólnie z partnerem – szwajcarskim funduszem SUSI Partners.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej akcji serii D

Emitent

DB Energy S.A.

Wielkość oferty

Spółka oferuje w ramach oferty publicznej nie więcej niż 415.000 akcji serii D (nowe akcje).

Cena maksymalna (zapisy po cenie maksymalnej)

Cena maksymalna 29,00 zł

Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów detalicznych

20 - 29 marca 2023 r. (do godz. 17.00)

Ustalenie i opublikowanie: liczby akcji oferowanych oraz ceny emisyjnej

30 marca 2023 r.

Przydział akcji

6 kwietnia 2023 r.

Zakładany pierwszy dzień notowań PDA akcji serii D na rynku regulowanym

około 24 kwietnia 2023

Zasady składania zapisów

W transzy inwestorów detalicznych inwestorzy mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, z zastrzeżeniem, że liczba akcji oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego inwestora, nie może być mniejsza niż 70 sztuk, ani większa niż 100.000 sztuk. Inwestor może złożyć w jednej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapisy wiele zapisów, z zastrzeżeniem, że łączna liczba akcji oferowanych na wszystkich złożonych zapisach za pośrednictwem tej firmy inwestycyjnej nie może przekroczyć 100.000 akcji oferowanych.

Zapis złożony przez jednego inwestora w jednej firmie inwestycyjnej, opiewający na większą liczbę akcji oferowanych niż 100.000, będzie traktowany jak zapis na maksymalną liczbę akcji oferowanych przewidzianą dla jednego inwestora indywidualnego w transzy inwestorów detalicznych, czyli na 100.000. Powyższe zastrzeżenie dotyczyć również będzie wielokrotnych zapisów złożonych przez inwestora w jednej firmie inwestycyjnej, tj. wiele zapisów złożonych w jednej firmie inwestycyjnej łącznie na więcej niż 100.000 sztuk zostanie zredukowanych do maksymalnej liczby akcji oferowanych przewidzianą dla jednego inwestora indywidualnego w transzy inwestorów detalicznych, czyli na 100.000.

Zapisy złożone na mniej niż 70 sztuk akcji oferowanych będą uważane za nieważne.

Prowizja maklerska

0,19%, minimum 5 zł.

Emitent DB Energy S.A.
Wielkość oferty Spółka oferuje w ramach oferty publicznej nie więcej niż 415.000 akcji serii D (nowe akcje).
Cena maksymalna (zapisy po cenie maksymalnej) Cena maksymalna 29,00 zł
Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów detalicznych 20 - 29 marca 2023 r. (do godz. 17.00)
Ustalenie i opublikowanie: liczby akcji oferowanych oraz ceny emisyjnej 30 marca 2023 r.
Przydział akcji 6 kwietnia 2023 r.
Zakładany pierwszy dzień notowań PDA akcji serii D na rynku regulowanym około 24 kwietnia 2023
Zasady składania zapisów

W transzy inwestorów detalicznych inwestorzy mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, z zastrzeżeniem, że liczba akcji oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego inwestora, nie może być mniejsza niż 70 sztuk, ani większa niż 100.000 sztuk. Inwestor może złożyć w jednej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapisy wiele zapisów, z zastrzeżeniem, że łączna liczba akcji oferowanych na wszystkich złożonych zapisach za pośrednictwem tej firmy inwestycyjnej nie może przekroczyć 100.000 akcji oferowanych.

Zapis złożony przez jednego inwestora w jednej firmie inwestycyjnej, opiewający na większą liczbę akcji oferowanych niż 100.000, będzie traktowany jak zapis na maksymalną liczbę akcji oferowanych przewidzianą dla jednego inwestora indywidualnego w transzy inwestorów detalicznych, czyli na 100.000. Powyższe zastrzeżenie dotyczyć również będzie wielokrotnych zapisów złożonych przez inwestora w jednej firmie inwestycyjnej, tj. wiele zapisów złożonych w jednej firmie inwestycyjnej łącznie na więcej niż 100.000 sztuk zostanie zredukowanych do maksymalnej liczby akcji oferowanych przewidzianą dla jednego inwestora indywidualnego w transzy inwestorów detalicznych, czyli na 100.000.

Zapisy złożone na mniej niż 70 sztuk akcji oferowanych będą uważane za nieważne.

Prowizja maklerska 0,19%, minimum 5 zł.

Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami). Materiały te nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji zgodnie z lub na podstawie zwolnienia z rejestracji przewidzianego w amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) oraz jej zasadami i przepisami. Nie jest zamierzona rejestracja jakiejkolwiek części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W związku sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, Akcje nie będą oferowane na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, oraz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie.

Niniejszy materiał stanowi ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki DB Energy S.A. („Spółka”). Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje”) na terytorium Polski („Oferta”) i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach, Spółce, Ofercie i Dopuszczeniu („Prospekt”).
Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowej w dniu 27 lutego 2023 roku.
Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia tego organu dla Akcji oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje.
W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (http://www.dbenergy.pl/) pod adresem https://www.dbenergy.pl/ipo, jak również, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Koordynatora Oferty pod adresem https://dmnavigator.pl/emisje-akcji-3/.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii, Australii lub Wielkiej Brytanii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii lub Wielkiej Brytanii.

Zastrzeżenie prawne

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYSTANIA Z INFORMACJI I MATERIAŁÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NA NIEJ OPUBLIKOWANE.

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Materiałów. Materiały mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, WIELKIEJ BRYTANII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI. INFORMACJE TE NIE STANOWIĄ OFERTY, ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DB ENERGY S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”) W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE NIE SĄ UPRAWNIONE LUB DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY JEŚLI SKŁADANIE JEJ TAKIEJ OFERTY LUB ZACHĘCANIE DO NABYCIA BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEJ INFORMACJI WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA.

Za wyjątkiem prospektu Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Prospekt”) informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z (a) publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) nowo emitowanych akcji na okaziciela serii D Spółki („Akcje Oferowane”) („Oferta”) oraz (b) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) do 2.222.460 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji Spółki, tj. 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 301.460 (trzysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda oraz do 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D – Akcji Oferowanych, jak również nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) praw do Akcji Oferowanych („Dopuszczenie”).

Niniejszy materiał stanowi ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki DB Energy S.A. („Spółka”). Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje”) na terytorium Polski („Oferta”) i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach, Spółce, Ofercie i Dopuszczeniu („Prospekt”).

W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (http://www.dbenergy.pl/) pod adresem https://www.dbenergy.pl/ipo, jak również, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Koordynatora Oferty pod adresem (https://dmnavigator.pl/emisje-akcji-3/).

Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła Prospekt w dniu 27 lutego 2023 r. sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. KNF zatwierdzając Prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega ani prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem instrumentów finansowych. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie przeczytali cały Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Oferty powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Spółki.

Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www. https://www.dbenergy.pl/ipo) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Navigator S.A. (https://dmnavigator.pl/emisje-akcji-3/).

Na niniejszej stronie internetowej mogą także zostać opublikowane informacje, które mają charakter reklamowy i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami). Materiały te nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji zgodnie z lub na podstawie zwolnienia z rejestracji przewidzianego w amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) oraz jej zasadami i przepisami. Nie jest zamierzona rejestracja jakiejkolwiek części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W związku sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, Akcje nie będą oferowane na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, oraz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii, Australii lub Wielkiej Brytanii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii lub Wielkiej Brytanii.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie Materiałów zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Materiałami z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Przypominamy, że ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w akcje rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które zostaną zamieszczone w Prospekcie.

Poprzez wybór poniższej opcji „DALEJ” potwierdzam zapoznanie się z powyższymi ważnymi informacjami, jestem w pełni świadomy ich znaczenia, akceptuję ich treść i znaczenie oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na niniejszej stronie internetowej Materiałów.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1