Oferta obligacji serii AM1

KRUK S.A.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej obligacji serii AM1

Emitent

KRUK S.A.

Rodzaj instrumentu

Obligacje serii AM1

Rodzaj oferty

Publiczna

Wprowadzane do obrotu

na rynku regulowanym Catalyst

Ilość obligacji oferowanych

500 000 szt.

Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji

50 000 000 zł

Minimalny wolumen zapisu

1 szt.

Cena emisyjna

100,00 zł

Zabezpieczenie

Obligacje niezabezpieczone

Oprocentowanie

Zmienne: WIBOR 3M + 3,40% w skali roku

Wypłata odsetek

kwartalnie

Data wykupu

16 grudnia 2026 r. (5 lat)

Rating emitenta

Brak

Termin przyjmowania zapisów

01 – 14 grudnia 2021 r.

Przydział obligacji

16 grudnia 2021 r.

Emitent KRUK S.A.
Rodzaj instrumentu Obligacje serii AM1
Rodzaj oferty Publiczna
Wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym Catalyst
Ilość obligacji oferowanych 500 000 szt.
Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji 50 000 000 zł
Minimalny wolumen zapisu 1 szt.
Cena emisyjna 100,00 zł
Zabezpieczenie Obligacje niezabezpieczone
Oprocentowanie Zmienne: WIBOR 3M + 3,40% w skali roku
Wypłata odsetek kwartalnie
Data wykupu 16 grudnia 2026 r. (5 lat)
Rating emitenta Brak
Termin przyjmowania zapisów 01 – 14 grudnia 2021 r.
Przydział obligacji 16 grudnia 2021 r.

Zastrzeżenie prawne

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700.000.000 złotych („Obligacje”) emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji przez KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), („Oferta”, „Oferty”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie Obligacji jest prospekt podstawowy VIII Programu Emisji Obligacji Spółki („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 r. na potrzeby oferty publicznej i dopuszczenia Obligacji  do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi.

Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A.: www.bdm.pl.

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Obligacji.

Obligacje będą oferowane w ramach ofert publicznych. Obligacje będą emitowane w seriach w ramach powtarzających się emisji oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji poszczególnych serii Obligacji. Szczegółowe informacje dotyczące liczby emitowanych Obligacji, warunków Oferty oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji danej serii Obligacji zawierać będą Ostateczne Warunki Emisji. Ostateczne Warunki Emisji poszczególnych serii Obligacji publikowane będą na stronach internetowych Spółki: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowych Domu Maklerskiego BDM S.A.: www.bdm.pl.

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Prospektu, suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji poszczególnych serii Obligacji.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Obligacji, każdy inwestor powinien szczegółowo zapoznać się z wszystkimi informacjami zawartymi w Prospekcie, w szczególności z przedstawionymi w Prospekcie czynnikami ryzyka, opisanymi w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, dokumentami włączonymi do Prospektu przez odniesienie oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji poszczególnych serii Obligacji.

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz, nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za Ofertę Obligacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1