Oferta obligacji serii AJ1
KRUK S.A.

Przyjmowanie zapisów w dniach 12 - 29 sierpnia 2019 r.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej obligacji serii AJ1

 

Ilość obligacji oferowanych

250 000 szt.

Minimalny wolumen zapisu

1 szt.

Termin zapisu

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Cena emisyjna

100,00 zł

Oprocentowanie zmienne

5,22 %* (3,50 p.p. + WIBOR 3M)

Wypłata odsetek

kwartalnie

Przydział obligacji

2 września 2019 r.

Data wykupu

2 września 2024 r.

Ilość obligacji oferowanych 250 000 szt.
Minimalny wolumen zapisu 1 szt.
Termin zapisu 12 - 29 sierpnia 2019 r.
Cena emisyjna 100,00 zł
Oprocentowanie zmienne

5,22 %* (3,50 p.p. + WIBOR 3M)

Wypłata odsetek

kwartalnie

Przydział obligacji 2 września 2019 r.
Data wykupu 2 września 2024 r.

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 31 lipca 2019 r. wynosiła 1,72%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AJ1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 28 sierpnia 2019 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AJ1. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AJ1 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Ważne dokumenty

  • Prospekt Emisyjny VI Programu i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji na stronie KRUK S.A.

Jak złożyć zapis?

Jesteś klientem DM BOŚ?

Złóż zlecenie [Dyspozycje -> Subskrypcje].
Upewnij się, czy masz wystarczające środki [Portfel -> Wyciąg]

Nie jesteś klientem DM BOŚ?

Otwórz rachunek internetowy
i wpłać środki [Dyspozycje -> Przelewy]

Zastrzeżenie prawne

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AJ¹ są Prospekt Emisyjny Podstawowy VI Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 10 lipca 2019 roku („Prospekt”) wraz z aneksami do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AJ¹ opublikowane dnia 6 sierpnia 2019 roku („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/prospektVI. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/prospektVI_OWE_AJ1. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Oferującego: www.bdm.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji Serii AJ¹.

Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje Serii AJ¹. Zapisy na Obligacje Serii AJ1 będą przyjmowane przez Oferującego: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego. Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

1/1