Oferta obligacji serii P2021A

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Marvipol Development S.A. jest jednym z wiodących polskich deweloperów, którego początki sięgają roku 1996, a akcje są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od roku 2008. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych, w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego, magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, oraz pozostałych nieruchomości.

W ciągu 25 lat działalności na rynku warszawskim i trójmiejskim Marvipol Development zrealizował 36 projektów mieszkaniowych i przekazał klientom ok. 7 900 mieszkań i apartamentów o łącznej powierzchni 470tys m2 (dane na dzień 30.09.2021r).

Firma uruchomiła linię inwestycji Marvipol Development Prestige.  Do obiektów sygnowanych brandem aktualnie należą trzy inwestycje z segmentu premium, realizowane na rynku warszawskim: kompleks Unique Tower w centrum miasta, kameralny apartamentowiec Topiel No 18 na Powiślu oraz nowy projekt – Rotunda Dynasy.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej obligacji serii P2021A

Emitent

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Rodzaj instrumentu

Obligacje korporacyjne serii P2021A

Rodzaj oferty

Publiczna

Wprowadzane do obrotu

na rynku RR GPW

Cena emisyjna

1.000,00 zł

Liczba obligacji oferowanych

50 000 szt.

Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji

50 000 000 zł

Minimalny wolumen zapisu

1 szt.

Zabezpieczenie

Obligacje niezabezpieczone

Oprocentowanie

Zmienne: WIBOR 6M + 4,50% w skali roku 

Wypłata odsetek

półrocznie

Data wykupu (tenor)

03 sierpnia 2025 r. (3,5 roku)

Rating emitenta/obligacji

Brak

Termin przyjmowania zapisów

12 - 25 stycznia 2022 r.

Planowany przydział obligacji

28 stycznia 2022 r.

Emitent MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Rodzaj instrumentu Obligacje korporacyjne serii P2021A
Rodzaj oferty Publiczna
Wprowadzane do obrotu na rynku RR GPW
Cena emisyjna 1.000,00 zł
Liczba obligacji oferowanych 50 000 szt.
Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji 50 000 000 zł
Minimalny wolumen zapisu 1 szt.
Zabezpieczenie Obligacje niezabezpieczone
Oprocentowanie Zmienne: WIBOR 6M + 4,50% w skali roku 
Wypłata odsetek półrocznie
Data wykupu (tenor) 03 sierpnia 2025 r. (3,5 roku)
Rating emitenta/obligacji Brak
Termin przyjmowania zapisów 12 - 25 stycznia 2022 r.
Planowany przydział obligacji 28 stycznia 2022 r.

Zastrzeżenie prawne

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 70.000.00 złotych („Obligacje”) („Oferta”, „Oferty”), emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji przez Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00 – 838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000534585 („Spółka”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie Obligacji jest prospekt podstawowy Programu emisji Obligacji Spółki („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23.11.2021 r. na potrzeby oferty publicznej wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.marvipol.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (www.michaelstrom.pl).

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności wyznaczone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Zatwierdzenie Prospektu przez KNF nie powinno być uznawane za zatwierdzenie Emitenta, w tym jego modelu biznesowego metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jego finansowania, ani jakości Obligacji, które są przedmiotem Prospektu. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w Obligacje.

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Prospektu, suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii Obligacji.

INWESTYCJA W OBLIGACJE OFEROWANE W RAMACH PROSPEKTU WIĄŻE SIĘ Z SZEREGIEM RYZYK WŁAŚCIWYCH DLA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ RYZYKAMI ZWIĄZANYMI Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ. OPIS TYCH RYZYK ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI II PROSPEKTU – „CZYNNIKI RYZYKA”. W SZCZEGÓLNOŚCI ZWRACA SIĘ UWAGĘ INWESTORÓW, IŻ OBLIGACJE NIE SĄ DEPOZYTAMI (LOKATAMI) BANKOWYMI I NIE SĄ OBJĘTE SYSTEMEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW. W PRZYPADKU NIEWYPŁACALNOŚCI EMITENTA SPOWODOWANEJ POGORSZENIEM SIĘ JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ, W TYM UTRATĄ PŁYNNOŚCI PRZEZ EMITENTA LUB ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ NA RYNKU KAPITAŁOWYM, CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU MOŻE ZOSTAĆ UTRACONA, JAK RÓWNIEŻ NABYWCY OBLIGACJI MOGĄ NIE OTRZYMAĆ ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI PRZEWIDZIANYCH W WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI. W ZWIĄZKU Z TYMI RYZYKAMI, PRZED INWESTYCJĄ W OBLIGACJE INWESTORZY POWINNI ROZWAŻYĆ, CZY ICH PORTFEL INWESTYCYJNY JEST NALEŻYCIE ZDYWERSYFIKOWANY.

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani Obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1