Oferta akcji
Murapol S.A.

Grupa Murapol jest obecna na rynku nieruchomościowym w Polsce od 2001 r., co czyni ją jednym z najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w kraju. Grupa posiada bogate portfolio zrealizowanych inwestycji: od początku swojej działalności do 30 września 2021 r. Grupa zrealizowała 70 przedsięwzięć deweloperskich w 15 miastach w Polsce, w ramach których powstały 324 budynki i 20 tys. lokali mieszkalnych/użytkowych.

Przedmiot oferty:

W ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający oferuje do 14.280.000 akcji zwykłych serii C1 o wartości nominalnej 0,05 zł każda („Akcje Oferowane”). Na Datę Prospektu Akcje Oferowane stanowią do 35% kapitału zakładowego Spółki. Oferta nie obejmuje akcji nowej emisji.

Harmonogram i szczegóły

23-29 listopada 2021

Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (w dniu 29 listopada 2021 roku, do godziny 23:59)

Cena maksymalna

Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy w Polsce po Cenie Maksymalnej, która została ustalona na 40,00 PLN.

do 30 listopada 2021

Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

do 30 listopada 2021

Zawarcie aneksu cenowego do Umowy Plasowania, określającego ostateczną cenę Akcji Oferowanych, ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów

Publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie (w tym Akcji Oferowanych w ramach Opcji Nadprzydziału) oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

3 grudnia 2021

Sesja GPW – składanie zleceń sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym za pośrednictwem systemu GPW

do 6 grudnia 2021

Przydział Akcji Oferowanych

około 8 grudnia 2021

Przewidywany termin rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych

około 10 grudnia 2021

Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Dopuszczanymi na GPW, z zastrzeżeniem, że termin ten uzależniony jest również od przebiegu postępowań prowadzonych przez KDPW oraz GPW w przedmiocie rejestracji Akcji Dopuszczanych w depozycie oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych do obrotu rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

23-29 listopada 2021 Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (w dniu 29 listopada 2021 roku, do godziny 23:59)
Cena maksymalna Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy w Polsce po Cenie Maksymalnej, która została ustalona na 40,00 PLN.
do 30 listopada 2021 Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
do 30 listopada 2021

Zawarcie aneksu cenowego do Umowy Plasowania, określającego ostateczną cenę Akcji Oferowanych, ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów

Publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie (w tym Akcji Oferowanych w ramach Opcji Nadprzydziału) oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

3 grudnia 2021 Sesja GPW – składanie zleceń sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym za pośrednictwem systemu GPW
do 6 grudnia 2021 Przydział Akcji Oferowanych
około 8 grudnia 2021 Przewidywany termin rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych
około 10 grudnia 2021 Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Dopuszczanymi na GPW, z zastrzeżeniem, że termin ten uzależniony jest również od przebiegu postępowań prowadzonych przez KDPW oraz GPW w przedmiocie rejestracji Akcji Dopuszczanych w depozycie oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych do obrotu rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Zasady składania zapisów:

Przydział techniczny Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za pośrednictwem systemu GPW. Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, z zastrzeżeniem, że Liczba Akcji Oferowanych objętych jednym zapisem przez jednego Inwestora Indywidualnego nie może być niższa niż 50 Akcji Oferowanych i wyższa niż 200.000 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący większą liczbę Akcji Oferowanych niż 200.000 Akcji Oferowanych będzie uważany za zapis na 200.000 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący mniej niż 50 Akcji Oferowanych będzie uważany za nieważny. Zapis, który nie został w pełni opłacony lub został złożony na nieprawidłowo wypełnionych formularzach zapisów, może zostać uznany za nieważny. Skutki złożenia nieprawidłowego lub niepełnego zapisu ponosi Inwestor Indywidualny składający taki zapis. Zapisy na Akcje Oferowane złożone przez Inwestora Indywidualnego po cenie innej niż Cena Maksymalna zostaną uznane za nieważne.

Prowizja maklerska: 0,19% min. 5,00 zł.

Niniejszy materiał ma charakter reklamy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji spółki Murapol S.A. („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Prospekt sporządzony w związku pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do prospektu („Prospekt”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym przygotowanym na potrzeby Oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki na terytorium Polski, zawierającym informacje o Spółce, akcjach oferowanych przez Spółkę oraz Ofercie. Spółka przeprowadza Ofertę na terytorium Polski po: (i) zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, właściwy polski organ nadzoru w dniu 19 listopada 2021 r.; oraz po (ii) publikacji Prospektu. W związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępnia Prospekt na swojej stronie internetowej: https://murapol.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem Oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Spółki.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) 596/2014) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Zastrzeżenie prawne

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZYCH WAŻNYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY NA NIEJ ZAMIESZCZONE.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczypospolita Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z materiałami i informacjami na niniejszej stronie internetowej z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Zwracamy uwagę na fakt, że informacje zamieszczone poniżej mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi przed każdorazowym uzyskaniem dostępu do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z poniższymi ważnymi informacjami, zrozumieli i są w pełni świadomi ich znaczenia.

INFORMACJE DO KTÓRYCH DOSTĘP UMOŻLIWIA TA STRONA INTERNETOWA SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE NIE SĄ REZYDENTAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA ORAZ KTÓRE NIE SĄ W STANACH ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA FIZYCZNIE OBECNE. INFORMACJE TE NIE STANOWIĄ OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH MURAPOL S.A. („SPÓŁKA”) W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE NIE SĄ UPRAWNIONE LUB DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY JEŚLI SKŁADANIE JEJ TAKIEJ OFERTY LUB ZACHĘCANIE DO NABYCIA BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEJ INFORMACJI WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA.

Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, o ile nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (United States Securities Act of 1933) („Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego tam przewidzianego. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych jak również nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski.

W Wielkiej Brytanii materiały, do których dostęp umożliwia ta strona, są rozpowszechniane tylko do i będą przeznaczone jedynie dla inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu brytyjskiej wersji Rozporządzenia 2017/1129, które stanowi część prawa angielskiego na mocy Ustawy o Wycofaniu z Unii Europejskiej z 2018 r. (the European Union (Withdrawal) Act 2018), którzy: (i) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestycji i są objęci definicją „profesjonalnych inwestorów” w rozumieniu artykułu 19(5) zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 roku („Zarządzenie”), lub (ii) są podmiotami o wysokiej wartości netto i innymi osobami, którym tego rodzaju komunikat może być przekazany, objętymi postanowieniami artykułu 49(2)(a) do (d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby zwane są dalej łącznie „właściwymi osobami”). Osoby niebędące właściwymi osobami nie mogą działać na podstawie ani polegać na materiałach, do których uzyskają dostęp. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, której dotyczą materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, są dostępne wyłącznie dla właściwych osób i będą realizowane wyłącznie z właściwymi osobami. Każda osoba w Wielkiej Brytanii, która nie jest właściwą osobą, nie powinna działać na podstawie ani polegać na materiałach, do których uzyskają Państwo dostęp. Papiery wartościowe będą dostępne wyłącznie dla właściwych osób, a wszelkie zaproszenia, oferty lub umowy objęcia, kupno lub inne nabycie takich papierów wartościowych będą kierowane do lub zawierane wyłącznie z właściwymi osobami.

W stosunku do państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż Polska, materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, kierowane są wyłącznie do, a papiery wartościowe, o których w nich mowa, będą oferowane jedynie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”) („Inwestorzy Kwalifikowani”) lub w innych okolicznościach podlegającym przepisom art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Prospektowego. Przyjmuje się, że każdy taki Inwestor Kwalifikowany oświadczył i potwierdził, że papiery wartościowe, które nabędzie/nabył w ramach zdefiniowanej poniżej Oferty, nie zostaną/zostały nabyte w imieniu osób innych niż Inwestorzy Kwalifikowani.Za wyjątkiem prospektu Spółki („Prospekt”), informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki mają charakter informacyjny lub wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Publiczna oferta papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest przeprowadzana na podstawie Prospektu, który został opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 19 listopada 2021 r. i który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Prospekt Spółki jest dostępny na tej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Spółki: https://murapol.pl. Zapisy na akcje Spółki w ramach Oferty powinny zostać przeprowadzone wyłączenie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie, z uwzględnieniem ewentualnych suplementów czy komunikatów aktualizujących do Prospektu i informacji na temat ostatecznej liczby i ceny akcji Spółki oferowanych w Ofercie. Zatwierdzenie Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariusza sprzedającego i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w akcje rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które zostaną zamieszczone w Prospekcie.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że nie znajdują się Państwo na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA i wyrażają zgodę, że nie będą Państwo przesyłali lub w inny sposób przekazywali jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej stronie jakimkolwiek osobom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA lub do publikacji dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo ponadto, że:

  1. są rezydentami lub znajdują się w Polsce; lub
  2. są rezydentami lub znajdują się w Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obowiązuje Rozporządzenie Prospektowe i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego; lub
  3. są rezydentami lub znajdują się Wielkiej Brytanii, w której obowiązuje brytyjska wersja Rozporządzenia Prospektowego, które stanowi część prawa angielskiego na mocy Ustawy o Wycofaniu z Unii Europejskiej z 2018 r. (the European Union (Withdrawal) Act 2018), i są „właściwymi osobami”, zgodnie z definicją powyżej; lub
  4. nie są rezydentami lub znajdują się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz są Państwo upoważnieni zgodnie z odpowiednim prawem papierów wartościowych i innymi przepisami Państwa jurysdykcji do uzyskania dostępu do niniejszych materiałów bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych, w tym przez Spółkę.

Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Spółki.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1