Oferta akcji
Murapol S.A.

Grupa Murapol jest obecna na rynku nieruchomościowym w Polsce od 2001 r., co czyni ją jednym z najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w kraju. Grupa posiada bogate portfolio zrealizowanych inwestycji: od początku swojej działalności do 30 września 2021 r. Grupa zrealizowała 70 przedsięwzięć deweloperskich w 15 miastach w Polsce, w ramach których powstały 324 budynki i 20 tys. lokali mieszkalnych/użytkowych.

Harmonogram i szczegóły

Nazwa spółki

MURAPOL S.A.

Wielkość oferty

Oferta publiczna nie więcej niż 10.200.00 istniejących akcji serii C1.

Cena maksymalna

35,00 zł (zapisy po cenie maksymalnej)

27 listopada 2023 r.

Publikacja prospektu

27 listopada – 5 grudnia 2023 r.

proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

28 listopada - 5 grudnia 2023 r.

okres przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych

6 grudnia 2023 r. 


 

publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

13 grudnia 2023 r.

przydział akcji oferowanych 

13 grudnia 2023 r.

przewidywany termin rejestracji akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych

około 15 grudnia 2023 r.

oczekiwany dzień pierwszego notowania akcji Spółki na rynku podstawowym GPW

 

 

Nazwa spółki MURAPOL S.A.
Wielkość oferty Oferta publiczna nie więcej niż 10.200.00 istniejących akcji serii C1.
Cena maksymalna 35,00 zł (zapisy po cenie maksymalnej)
27 listopada 2023 r. Publikacja prospektu
27 listopada – 5 grudnia 2023 r. proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
28 listopada - 5 grudnia 2023 r. okres przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych
6 grudnia 2023 r. 
 
publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
13 grudnia 2023 r. przydział akcji oferowanych 
13 grudnia 2023 r. przewidywany termin rejestracji akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych
około 15 grudnia 2023 r. oczekiwany dzień pierwszego notowania akcji Spółki na rynku podstawowym GPW
   

Zasady składania zapisów:

Inwestorzy indywidualni będą składać zapisy po cenie maksymalnej wynoszącej 35 zł za jedną akcję („Cena Maksymalna”). Pojedynczy zapis może opiewać na co najmniej 50 akcji i maksymalnie 200.000 akcji. Inwestorzy indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis. 

Prowizja maklerska: 0,19%, minimum 5 zł

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Murapol S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym został zatwierdzony przez KNF w dniu 27 listopada 2023 r. i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://murapol.pl.). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) 596/2014) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczypospolita Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Zwracamy uwagę na fakt, że informacje zamieszczone poniżej mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi przed każdorazowym uzyskaniem dostępu do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ”, oświadczają Państwo, że zapoznali się z poniższymi ważnymi informacjami oraz zrozumieli i są w pełni świadomi ich znaczenia.

INFORMACJE, DO KTÓRYCH DOSTĘP UMOŻLIWIA TA STRONA INTERNETOWA, SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE NIE SĄ REZYDENTAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII ORAZ KTÓRE NIE SĄ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII FIZYCZNIE OBECNE. INFORMACJE TE NIE STANOWIĄ OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH MURAPOL S.A. („SPÓŁKA”) W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE NIE SĄ DOZWOLONE LUB DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY, JEŚLI SKŁADANIE JEJ TAKIEJ OFERTY LUB ZACHĘCANIE DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEJ INFORMACJI WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA.

PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, O ILE NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. ZE ZMIANAMI (UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933) („USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”) ALBO NA PODSTAWIE WYJĄTKU OD OBOWIĄZKU REJESTRACYJNEGO TAM PRZEWIDZIANEGO. SPÓŁKA NIE REJESTROWAŁA I NIE ZAMIERZA REJESTROWAĆ JAKICHKOLWIEK SWOICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ANI NIE ZAMIERZA PRZEPROWADZAĆ OFERTY PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH. OFERTA PUBLICZNA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI BĘDZIE PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI.

W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską, w którym obowiązuje Rozporządzenie (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”), informacje, do których dostęp umożliwia ta strona, są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego.

W Wielkiej Brytanii informacje zmieszczone na niniejszej stronie internetowej są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu brytyjskiej wersji Rozporządzenia Prospektowego, które zostało zaimplementowane w Zjednoczonym Królestwie przepisami Ustawy o Wystąpieniu z Unii Europejskiej (2018) (i) którzy posiadają profesjonalne doświadczenie zawodowe w kwestiach związanych z dokonywaniem inwestycji w rozumieniu art. 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r., ze zm., do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Usług Finansowych) („Zarządzenie”) oraz są inwestorami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 49(2)(a) do (d) Zarządzenia, (ii) którym można w inny sposób dozwolony prawem przekazywać takie informacje bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Żadna osoba, która nie spełnia ww. warunków, nie powinna działać na podstawie ani polegać na materiałach, do których uzyska dostęp.

Za wyjątkiem prospektu Spółki („Prospekt”), ewentualnych suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu, informacji na temat ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych w Ofercie i ceny akcji Spółki w Ofercie, jak również dokumentów udostępnianych do wglądu w związku z Ofertą, informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest przeprowadzana na podstawie Prospektu, który został opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2023 r. i który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt Spółki jest dostępny na tej stronie internetowej. Zapisy na akcje Spółki w ramach oferty powinny zostać przeprowadzone wyłączenie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy sprzedających i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem Ofercie. Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w akcje rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które zostały zamieszczone w Prospekcie, ewentualnych suplementach i komunikatach aktualizujących do Prospektu, informacji na temat ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych w Ofercie i ceny akcji Spółki w Ofercie, jak również dokumentach udostępnianych do wglądu w związku z Ofertą.

Niezgodne z prawem może być rozpowszechnianie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, wśród podmiotów lub osób objętych przepisami prawa lub regulacjami (w tym, lecz nie wyłącznie, Rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy) dotyczącymi sankcji gospodarczych, finansowych lub handlowych, embarga lub innych środków ograniczających, przyjętymi lub egzekwowanymi przez (i) Unię Europejską, w tym jej państwa członkowskie, (ii) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, (iii) Szwajcarię, (iv) Stany Zjednoczone Ameryki, (v) Organizację Narodów Zjednoczonych oraz (vi) odpowiednie instytucje i agendy rządowe, między innymi, Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control – OFAC) amerykańskiego Departamentu Skarbu, amerykański Departament Stanu, amerykański Departament Handlu oraz Urząd Skarbowy Zjednoczonego Królestwa (His Majesty's Treasury), obejmujących tzw. Doniecką Republikę Ludową, tzw. Ługańską Republikę Ludową, Kubę, Iran, Koreę Północną, Syrię, Rosję, Białoruś, Sudan oraz Sudan Południowy („Sankcje”). Uznaje się, że zaznaczając „DALEJ”, oświadczają Państwo, że nie odnoszą się do Państwa wyżej wskazane Sankcje.

Przyjmuje się, że zaznaczając „DALEJ”, oświadczają Państwo, że nie znajdują się Państwo na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii i zobowiązują się, że nie będą Państwo przesyłali lub w inny sposób przekazywali jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej stronie jakimkolwiek osobom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii lub do publikacji dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii.

Uznaje się, że zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że:

  1. są rezydentami lub znajdują się w Polsce; lub

  2. są rezydentami lub znajdują się w Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obowiązuje Rozporządzenie Prospektowe i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego; lub

  3. są rezydentami lub znajdują się na terytorium Wielkiej Brytanii i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu brytyjskiej wersji Rozporządzenia Prospektowego, które zostało zaimplementowane w Zjednoczonym Królestwie przepisami Ustawy o Wystąpieniu z Unii Europejskiej (2018) (i) którzy posiadają profesjonalne doświadczenie zawodowe w kwestiach związanych z dokonywaniem inwestycji w rozumieniu art. 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r., ze zm., do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Usług Finansowych) („Zarządzenie”) oraz są inwestorami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 49(2)(a) do (d) Zarządzenia, (ii) którym można w inny sposób dozwolony prawem przekazywać takie informacje bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych; lub

  4. są rezydentami lub znajdują się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz są Państwo upoważnieni zgodnie z odpowiednim prawem papierów wartościowych i innymi przepisami Państwa jurysdykcji do uzyskania dostępu do niniejszych materiałów bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych; oraz

  5. nie odnoszą się do Państwa Sankcje.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1