Pierwsza oferta
publiczna akcji

Pepco Group N.V.

Spółka posiada i zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych obejmującą 3.246 sklepów znajdujących się w 16 krajach, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Sklepy Grupy prowadzone są pod markę PEPCO, Poundland i Dealz. Sklepy Grupy oferują odzież, produkty wyposażenia dla domu ogólnego zastosowania, w tym zabawki i produkty sezonowe, a także produkty szybko zbywalne. W skład Grupy Pepco wchodzi również przedsiębiorstwo PGS zajmujące się zaopatrzeniem sklepów Grupy w towary.

Harmonogram i szczegóły
pierwszej oferty publicznej

Emitent

Pepco Group N.V.

5 maja 2021 r.

Zatwierdzenie Prospektu przez AFM

Paszportowanie Prospektu do KNF (oraz powiadomienie ESMA)

5 maja 2021 r.

Zawarcie Umowy o Gwarantowaniu Oferty i publikacja Prospektu Rozpoczęcie Oferty – rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

6 maja 2021 r. – 13 maja 2021 r.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych – przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 13 maja 2021 r.)

13 maja 2021 r.

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału), które będą oferowane w ramach Oferty, oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które będą oferowane poszczególnym kategoriom inwestorów (Dzień Ustalenia Ceny)

14 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie)

Zawarcie aneksu cenowego do Umowy Gwarantowania Oferty określającego m.in. Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych i ostateczną liczbę Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału), które zostaną zaoferowane w Ofercie i ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów

Publikacja informacji na temat Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału), które będą oferowane w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów, w formacie elektronicznym, umożliwiającym wyszukiwanie informacji w obrębie dokumentu, na stronie internetowej Spółki oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego (www.bm.pkobp.pl)

14 maja 2021 r. – 18 maja 2021 r.

Okres składania i przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Instytucjonalnych lub Współprowadzących Księgę Popytu w imieniu Inwestorów Instytucjonalnych

Nie później niż 18 maja 2021 r.

Dokonanie płatności za Akcje Oferowane objęte zapisami przez Inwestorów Instytucjonalnych lub Współprowadzących Księgę Popytu w imieniu Inwestorów Instytucjonalnych

19 maja 2021 r. – 20 maja 2021 r.

Składanie ewentualnych zapisów przez zastępczych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy odpowiedzieli na dodatkowe zaproszenia Współprowadzących Księgę Popytu do nabycia Akcji Oferowanych lub przez Współprowadzących Księgę Popytu lub ich spółki zależne w wykonaniu ich zobowiązań wynikających z Umowy Gwarantowania Oferty

nie później niż 20 maja 2021 r.

Dokonanie płatności za Akcje Oferowane objęte zapisami zastępczych Inwestorów Instytucjonalnych

20 maja 2021 r.

Przydział za pośrednictwem systemu GPW – składanie zleceń nabycia dla celów sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym za pośrednictwem systemu GPW

Przydział Akcji Oferowanych (Dzień Przydziału)

21 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie)

Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych

25 maja 2021 r.

Przewidywana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i poprawne) – zamknięcie Oferty

26 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie)

Przewidywany pierwszy dzień notowań Akcji na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW (Dzień Rozpoczęcia Notowań).

Wielkość oferty

Oferta publiczna obejmuje łącznie nie więcej niż 102.718.447 akcji zwykłych (bez uwzględnienia akcji dodatkowego przydziału). Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie do 5% ostatecznej liczby sprzedawanych akcji.

Cena Maksymalna jednej akcji

Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy po Cenie Maksymalnej, która została ustalona na 46 PLN.

Minimalna wielkość zapisu

1 Akcja Oferowana.

Maksymalna wielkość zapisu

Inwestorzy Indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis na Akcje Oferowane, pod warunkiem że maksymalna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem na akcje złożonym przez jednego Inwestora Indywidualnego w jednym zapisie nie przekracza 5.000.000 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący większą liczbę Akcji Oferowanych niż 5.000.000 Akcji Oferowanych będzie uznany za zapis na 5.000.000 Akcji Oferowanych.

Prowizja

0 PLN

Emitent Pepco Group N.V.
5 maja 2021 r.

Zatwierdzenie Prospektu przez AFM
Paszportowanie Prospektu do KNF (oraz powiadomienie ESMA)

5 maja 2021 r. Zawarcie Umowy o Gwarantowaniu Oferty i publikacja Prospektu Rozpoczęcie Oferty – rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
6 maja 2021 r. – 13 maja 2021 r. Okres przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych – przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 13 maja 2021 r.)
13 maja 2021 r.

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału), które będą oferowane w ramach Oferty, oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które będą oferowane poszczególnym kategoriom inwestorów (Dzień Ustalenia Ceny)

14 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie)

Zawarcie aneksu cenowego do Umowy Gwarantowania Oferty określającego m.in. Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych i ostateczną liczbę Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału), które zostaną zaoferowane w Ofercie i ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów
Publikacja informacji na temat Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału), które będą oferowane w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów, w formacie elektronicznym, umożliwiającym wyszukiwanie informacji w obrębie dokumentu, na stronie internetowej Spółki oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego (www.bm.pkobp.pl)

14 maja 2021 r. – 18 maja 2021 r. Okres składania i przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Instytucjonalnych lub Współprowadzących Księgę Popytu w imieniu Inwestorów Instytucjonalnych
Nie później niż 18 maja 2021 r. Dokonanie płatności za Akcje Oferowane objęte zapisami przez Inwestorów Instytucjonalnych lub Współprowadzących Księgę Popytu w imieniu Inwestorów Instytucjonalnych
19 maja 2021 r. – 20 maja 2021 r. Składanie ewentualnych zapisów przez zastępczych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy odpowiedzieli na dodatkowe zaproszenia Współprowadzących Księgę Popytu do nabycia Akcji Oferowanych lub przez Współprowadzących Księgę Popytu lub ich spółki zależne w wykonaniu ich zobowiązań wynikających z Umowy Gwarantowania Oferty

nie później niż 20 maja 2021 r.

Dokonanie płatności za Akcje Oferowane objęte zapisami zastępczych Inwestorów Instytucjonalnych
20 maja 2021 r.

Przydział za pośrednictwem systemu GPW – składanie zleceń nabycia dla celów sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym za pośrednictwem systemu GPW
Przydział Akcji Oferowanych (Dzień Przydziału)

21 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie) Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych
25 maja 2021 r. Przewidywana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i poprawne) – zamknięcie Oferty
26 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie) Przewidywany pierwszy dzień notowań Akcji na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW (Dzień Rozpoczęcia Notowań).
Wielkość oferty Oferta publiczna obejmuje łącznie nie więcej niż 102.718.447 akcji zwykłych (bez uwzględnienia akcji dodatkowego przydziału). Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie do 5% ostatecznej liczby sprzedawanych akcji.
Cena Maksymalna jednej akcji Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy po Cenie Maksymalnej, która została ustalona na 46 PLN.
Minimalna wielkość zapisu 1 Akcja Oferowana.
Maksymalna wielkość zapisu Inwestorzy Indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis na Akcje Oferowane, pod warunkiem że maksymalna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem na akcje złożonym przez jednego Inwestora Indywidualnego w jednym zapisie nie przekracza 5.000.000 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący większą liczbę Akcji Oferowanych niż 5.000.000 Akcji Oferowanych będzie uznany za zapis na 5.000.000 Akcji Oferowanych.
Prowizja 0 PLN

Powyższy harmonogram przedstawia przewidywane kluczowe daty związane z Ofertą. Wszystkie terminy i daty podane w niniejszym harmonogramie odnoszą się do czasu lokalnego w Warszawie i mogą zostać zmienione przez Spółkę i Głównego Akcjonariusza Sprzedającego w porozumieniu z Globalnymi Współkoordynatorami działającymi w imieniu własnym oraz pozostałych Banków.

Zastrzeżenie prawne

ELEKTRONICZNE WERSJE MATERIAŁÓW, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP SĄ UDOSTĘPNIANA NA NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ W DOBREJ WIERZE I WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.

NINIEJSZE MATERIAŁY NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI NIE SĄ DOSTĘPNE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LUB BĘDĄCYCH REZYDENTAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI ANI ŻADNYCH INNYCH JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH PRZEKAZYWANIE LUB UDOSTĘPNIENIA MATERIAŁÓW, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP STANOWIŁOBY NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

Materiały nie stanowią ani nie są częścią żadnej oferty ani próby nabycia lub objęcia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub Republice Południowej Afryki ani w żadnej jurysdykcji, w której takie oferty lub sprzedaż są niezgodne z prawem (Wyłączone Terytoria). Żadne papiery wartościowe wyemitowane w związku z ofertą nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended, Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych) albo na podstawie jakichkolwiek obowiązujących przepisów o obrocie papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu, prowincji, terytorium, kraju lub jurysdykcji Wyłączonych Terytoriów. Odpowiednio, z zastrzeżeniem jakiegokolwiek wyjątku przewidzianego w jakichkolwiek obowiązujących przepisach o obrocie papierami wartościowymi, żadne takie papiery wartościowe nie mogą być oferowane, sprzedawane, odsprzedawane, obejmowane, wykonywane, odrzucane, przenoszone, wydawane lub dystrybuowane, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do Wyłączonych Terytoriów lub jakichkolwiek innych jurysdykcji, jeżeli takie działanie stanowiłoby naruszenia odpowiednich przepisów w odpowiedniej jurysdykcji lub wymagałoby rejestracji takich papierów wartościowych w odpowiedniej jurysdykcji. Nie będzie prowadzona oferta publiczna papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Materiały są przeznaczone dla osób w Rzeczpospolitej Polskiej (Polska), które są osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (Polscy Inwestorzy Indywidualni) i inwestorów instytucjonalnych (Polscy Inwestorzy Instytucjonalni) w każdym przypadku zgodnie z przepisami Regulacji S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz dla osób w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Państwa Członkowskie), poza Polską, będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego (Rozporządzenie (EU) 2017/1129) (Inwestorzy Kwalifikowani). W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej materiały są rozpowszechniane tylko do i będą przeznaczone jedynie dla inwestorów kwalifikowanych w znaczeniu Regulacji 2(e) Rozporządzenia Prospektowego, które stanowi część prawa angielskiego na mocy Ustawy o Wycofaniu z Unii Europejskiej z 2018 r. ze zmianami i uzupełnieniami (w tym Brytyjskimi Rozporządzeniami Zmieniającymi dotyczącymi Prospektów z 2019 r. (UK Prospectus Amendment Regulations 2019) i rozporządzenia w sprawie prospektu z 2019 roku na podstawie ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (Financial Services and Market Act 2000 (Prospectus) Regulation 2019)), którzy  posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestycji i są objęci definicją „profesjonalnych inwestorów” w rozumieniu artykułu 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 roku na podstawie ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 as amended) (Zarządzenie), lub są podmiotami o wysokiej wartości netto i innymi osobami, którym tego rodzaju komunikat może być przekazany, objętymi postanowieniami artykułu 49(2)(a) do (d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby zwane są dalej łącznie Właściwymi Osobami). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, której dotyczą materiały, są dostępne wyłącznie dla Polskich Inwestorów Indywidualnych i Polskich Inwestorów Instytucjonalnych w Polsce, Inwestorów Kwalifikowanych w Państwach Członkowskich, poza Polską, i właściwych osób w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i będą realizowane wyłącznie z tymi osobami. Każda osoba, która nie jest Polskim Inwestorem Indywidualnym lub Polskim Inwestorem Instytucjonalnym (w Polsce), Kwalifikowanym Inwestorem (w Państwie Członkowskim, poza Polską) lub właściwą osobą (w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), nie powinna działać na podstawie ani polegać na niniejszym dokumencie lub jego treści.

Z wyjątkiem prospektu (łącznie z podsumowaniem przetłumaczonym na język polski oraz wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi) Pepco Group B.V. (która zostanie przekształcona w publiczną spółkę akcyjną (naamloze vennootschap) a jej nazwa zmieniona na „Pepco Group N.V.”) (Spółka) (Prospekt), materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą planowanej pierwszej oferty publicznej akcji Spółki i mają charakter reklamy w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. W żadnym wypadku materiały te nie stanowią prospektu ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Prospektowego. Nie stanowią one również oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia/złożenia zapisu na papiery wartościowe ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą sprzedaży czy zaproszeniem do nabycia/złożenia zapisu na akcje Spółki w jakiejkolwiek jurysdykcji.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, a celem tych materiałów nie jest udzielenie porady prawnej, podatkowej ani finansowej.

Prospekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Prospektowym oraz, po jego zatwierdzeniu przez Niderlandzką Komisję Rynków Finansowych (Stichting Autoriteit Financiële Markten, AFM), jako właściwy organ zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym i notyfikowaniu zatwierdzenia łącznie z kopią zatwierdzonego Prospektu do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) Prospekt łącznie z tłumaczeniem na język polski jego podsumowania został opublikowany w Polsce na stronie internetowej Spółki (www.pepcogroup.eu) oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie Agenta Oferującego (www.bm.pkobp.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o planowanej pierwszej ofercie publicznej akcji Spółki (Oferta) oraz o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Dopuszczenie do Obrotu). Zapisy na akcje Spółki w ramach Oferty powinny być dokonywane wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie, który został opublikowany przez Spółkę pod wskazaną powyżej stroną internetową. Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem Dopuszczenia do Obrotu.

Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w akcje rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które zostały zamieszczone w Prospekcie.

Jeżeli nie są Państwo uprawnieni do przeglądania materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej lub mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości czy są Państwo uprawnieni do przeglądania tych materiałów, prosimy o opuszczenie niniejszej strony. Niniejsze materiały nie podlegają ogłoszeniu ani przekazywaniu, dystrybucji lub wysyłaniu na Wyłączonych Terytoriach. Osoby otrzymujące taki dokument (w tym powiernicy lub pełnomocnicy) podlegają zakazowi przekazywania go lub wysyłania do lub na Wyłączonych Terytoriach.

Potwierdzenie zrozumienia i przyjęcia zastrzeżenia

Niniejszym oświadczam, że nie jestem rezydentem ani nie znajduję się w, a podmiot, w imieniu którego uzyskuję dostęp do strony internetowej nie jest założony ani nie prowadzi działalności zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki ani żadnej innej jurysdykcji, gdzie dostęp do tych materiałów jest sprzeczny z prawem, i zobowiązuję się nie przekazywać ani nie wysyłać materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej do żadnej osoby znajdującej się na Wyłączonych Terytoriach.

Oświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am powyższe zastrzeżenie. Rozumiem, że zastrzeżenie to może wpłynąć na moje prawa i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowienia. Potwierdzam, że jestem uprawniony/a do uzyskania dostępu do elektronicznej wersji materiałów.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

Zastrzeżenie prawne

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1