Oferta akcji Shoper S.A. 

Shoper S.A. to firma dostarczająca sprzedawcom działającym w branży e-commerce gotowe oprogramowanie dla sklepu internetowego.

Szczegóły i harmonogram
pierwszej oferty publicznej Shoper S.A. 

Wielkość oferty

Oferta publiczna obejmuje łącznie nie więcej niż 7.731.628 akcji zwykłych („Maksymalna Liczba Akcji Sprzedawanych”). Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie ok. 10-15% Akcji Sprzedawanych.

Cena maksymalna

Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy po Cenie Maksymalnej, która została ustalona na
47 PLN
.

21 czerwca 2021 r.

Publikacja Prospektu 

22 - 28 czerwca 2021 r.

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godz. 23:59 w dniu 28 czerwca 2021 r.) 

29 czerwca 2021 r.

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz

Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

30 czerwca – 2 lipca 2021 r.

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

5 lipca 2021 r.

Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Menedżerów Oferty 

5 lipca 2021 r.

Przydział Akcji Sprzedawanych

Około 1 tygodnia od dnia przydziału Akcji Sprzedanych

Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Dopuszczanych na rynku regulowanym

Minimalny/ maksymalny zapis

Liczba Akcji Sprzedawanych, którą może obejmować zapis złożony w danym podmiocie przyjmującym zapisy przez jednego Inwestora Indywidualnego, może wynosić nie mniej niż 100 Akcji Sprzedawanych, ale nie więcej niż 50.000 Akcji Sprzedawanych. Zapis złożony na więcej niż 50.000 Akcji Sprzedawanych będzie uznawany za zapis złożony na 50.000 Akcji Sprzedawanych. Zapis obejmujący mniej niż 100 Akcji Sprzedawanych będzie uważany za nieważny. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów przez Inwestorów Indywidualnych. Zapisy są składane po Cenie Maksymalnej.

Prowizja

brak

Opłacenie akcji

Zapis musi być opłacony w momencie jego składania. Zapis za gotówkę.

Anulowanie zapisu

Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez Ustawę o Ofercie). Nie wolno modyfikować zleceń. 

Wielkość oferty Oferta publiczna obejmuje łącznie nie więcej niż 7.731.628 akcji zwykłych („Maksymalna Liczba Akcji Sprzedawanych”). Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie ok. 10-15% Akcji Sprzedawanych.
Cena maksymalna Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy po Cenie Maksymalnej, która została ustalona na 47 PLN.
21 czerwca 2021 r. Publikacja Prospektu 
22 - 28 czerwca 2021 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godz. 23:59 w dniu 28 czerwca 2021 r.) 
29 czerwca 2021 r. Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz
Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
30 czerwca – 2 lipca 2021 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
5 lipca 2021 r. Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Menedżerów Oferty 
5 lipca 2021 r. Przydział Akcji Sprzedawanych
Około 1 tygodnia od dnia przydziału Akcji Sprzedanych Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Dopuszczanych na rynku regulowanym
Minimalny/ maksymalny zapis Liczba Akcji Sprzedawanych, którą może obejmować zapis złożony w danym podmiocie przyjmującym zapisy przez jednego Inwestora Indywidualnego, może wynosić nie mniej niż 100 Akcji Sprzedawanych, ale nie więcej niż 50.000 Akcji Sprzedawanych. Zapis złożony na więcej niż 50.000 Akcji Sprzedawanych będzie uznawany za zapis złożony na 50.000 Akcji Sprzedawanych. Zapis obejmujący mniej niż 100 Akcji Sprzedawanych będzie uważany za nieważny. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów przez Inwestorów Indywidualnych. Zapisy są składane po Cenie Maksymalnej.
Prowizja brak
Opłacenie akcji Zapis musi być opłacony w momencie jego składania. Zapis za gotówkę.
Anulowanie zapisu Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez Ustawę o Ofercie). Nie wolno modyfikować zleceń. 

Ważne dokumenty

Zastrzeżenie prawne

ISTOTNE INFORMACJE
Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych informacji o założeniach dotyczących: 

  • dostępu do niniejszej strony internetowej; oraz
  • korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. 

Klikając ikonę „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z poniższymi informacjami, zrozumieli je oraz wyrażają zgodę na ich przestrzeganie.
Poniższe informacje mogą ulec zmianie bądź zostać zaktualizowane, w związku z czym należy zapoznać się z nimi podczas każdych odwiedzin niniejszej strony internetowej. W przypadku niewyrażenia zgody na poniższe warunki, prosimy o opuszczenie strony internetowej i nieprzeglądanie umieszczonych na niej materiałów.
MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII, ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.
KLIKAJĄC IKONĘ „DALEJ” SKŁADAJĄ PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE ZAMIESZKUJĄ ANI NIE MAJĄ SIEDZIBY W ŻADNYM INNYM Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PAŃSTW ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ CZYNNOŚĆ TA STANOWIŁABY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁABY ZAREJESTROWANIA, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA, ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) („AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”), A TAKŻE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ PAŃSTWO NIE PRZEKAZYWAĆ ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI ŻADNEJ OSOBIE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PAŃSTW LUB Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ CZYNNOŚĆ TAKA STANOWIŁABY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁABY ZAREJESTROWANIA. PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW Z NARUSZENIEM POWYŻSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.
Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą: 

  • oferty publicznej na terenie Polski akcji („Akcje”) Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) („Oferta”); oraz 
  • ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki, w tym Akcji („Dopuszczenie”).

W dniu 18 czerwca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczbie Akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny ostatecznej Akcji dla poszczególnych kategorii inwestorów (po ich sporządzeniu i publikacji) jest dostępny, oraz w okresie jego ważności będzie dostępny, w formie elektronicznej: 

oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej: 

  • Biura Maklerskiego mBanku, pełniącego rolę globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu (www.mdm.pl); oraz
  • Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, pełniącego rolę globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu (www.bm.pkobp.pl).

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach) oraz Ofercie.
Materiały, które zostały lub zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne suplementy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, informację o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczbie Akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny ostatecznej Akcji dla poszczególnych kategorii inwestorów (po ich sporządzeniu i publikacji). Ponadto, na niniejszej stronie internetowej mogą zostać zamieszczone także inne informacje mające charakter promocyjny, zatwierdzone przez Spółkę w związku z Ofertą i Dopuszczeniem, które nie stanowią części Prospektu i które w żadnym wypadku nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych Spółki.
Zatwierdzając Prospekt Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem papierów wartościowych Spółki.
Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej Akcji. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, a także informacją o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczbie Akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny ostatecznej Akcji dla poszczególnych kategorii inwestorów (po ich sporządzeniu i publikacji).
Niniejsze materiały i informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.
Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji.
Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub podlegający jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu, pod warunkiem zachowania zgodności z właściwymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi w którymkolwiek stanie lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub zgłoszenia w jakimkolwiek państwie poza Polską i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady i Japonii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Polską powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z jego potencjalnym udziałem w Ofercie.
Niniejszych materiałów nie wolno wydawać ani w inny sposób przekazywać, rozprowadzać ani wysyłać, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terytorium lub do terytorium Stanów Zjednoczonych, ani podmiotom amerykańskim (U.S. persons) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych) lub na terytorium lub do terytorium Australii, Kanady lub Japonii lub jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie dystrybucja niniejszych materiałów stanowiłaby naruszenie jakichkolwiek mających zastosowanie przepisów bądź regulacji lub wymagałaby jakiejkolwiek rejestracji lub uzyskania licencji w tej jurysdykcji. Niespełnienie niniejszego wymogu może skutkować naruszeniem Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub innych mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych.
MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: 

  • PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ,
  • SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI LUB W PRZYPADKU OSÓB/PODMIOTÓW NIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI TYLKO DLA OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE ZGODNIE Z ODPOWIEDNIM PRAWEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INNYMI PRZEPISAMI PAŃSTWA JURYSDYKCJI, DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH,
  • NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH;
  • NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW LOKALNEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.
 

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1