Oferta obligacji serii P2023C

VICTORIA DOM SA

Victoria Dom Spółka Akcyjna („Victoria Dom”) jest jednostką dominującą Grupy Victoria Dom („Grupa”). Przedmiotem działalności Grupy jest budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych głównie na rynku warszawskim. Victoria Dom rozpoczęła swoją działalność deweloperską w 1998 roku. Od 2008 roku prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej pod obecną nazwą.

Victoria Dom w swojej działalności koncentruje się na budowie lokali mieszkalnych w segmencie popularnym, a docelową grupę klientów Grupy stanowią głównie klienci nabywający swoje pierwsze mieszkanie.

Poza gruntami zlokalizowanymi w Warszawie, Victoria Dom ma grunty w Krakowie oraz Gdyni.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej obligacji serii P2023C

INWESTOWANIE W OBLIGACJE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W PROSPEKCIE W CZĘŚCI "CZYNNIKI RYZYKA".

Emitent

VICTORIA DOM S.A.

Rodzaj instrumentu

Obligacje serii P2023C

Rodzaj oferty

Publiczna

Wprowadzane do obrotu

na rynku ASO Catalyst prowadzonym przez GPW

Ilość obligacji oferowanych

do 50 000 szt.

Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji

do 50 000 000,00 PLN

Minimalny wolumen zapisu

1 szt.

Cena emisyjna jednej Obligacji

1 000,00 PLN

Zabezpieczenie

Brak, obligacje niezabezpieczone

Oprocentowanie

Zmienne: WIBOR 6M + 4,95% w skali roku

Wypłata odsetek

Półrocznie

Data wykupu (tenor)

1 sierpnia 2027 r.* (3 lata)

Termin przyjmowania zapisów

11-24 lipca 2024 r.

Planowany Dzień Emisji

1 sierpnia 2024 r.

Rating emitenta

Brak

Emitent VICTORIA DOM S.A.
Rodzaj instrumentu Obligacje serii P2023C
Rodzaj oferty Publiczna
Wprowadzane do obrotu na rynku ASO Catalyst prowadzonym przez GPW
Ilość obligacji oferowanych do 50 000 szt.
Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji do 50 000 000,00 PLN
Minimalny wolumen zapisu 1 szt.
Cena emisyjna jednej Obligacji 1 000,00 PLN
Zabezpieczenie Brak, obligacje niezabezpieczone
Oprocentowanie Zmienne: WIBOR 6M + 4,95% w skali roku
Wypłata odsetek Półrocznie
Data wykupu (tenor) 1 sierpnia 2027 r.* (3 lata)
Termin przyjmowania zapisów 11-24 lipca 2024 r.
Planowany Dzień Emisji 1 sierpnia 2024 r.
Rating emitenta Brak

* z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji serii P2023C

Zastrzeżenie prawne

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z programem emisji obligacji („Program”) ustanowionym przez spółkę Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000305793, REGON: 551186334, NIP: 759-15-54-483, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł w pełni opłacony, dla której prowadzona jest strona internetowa pod adresem: www.victoriadom.pl („Spółka”). W ramach Programu Spółka może emitować zabezpieczone jak i niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) złotych („Obligacje”). Liczba Obligacji emitowanych w ramach danej emisji, waluta emisji, wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji danej serii, warunki oferty oraz terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostaną każdorazowo wskazane w ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji („Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii”). Prospekt został sporządzony również w celu ubiegania się o wprowadzenie poszczególnych serii Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Obligacje będą oferowane w seriach, w ramach powtarzających się emisji oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie podstawowym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 października 2023 r. („Prospekt”) oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Danej Serii Obligacji („Oferta”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie Obligacji jest Prospekt wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii Obligacji.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.victoriadom.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (www.michaelstrom.pl).

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności wyznaczone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Zatwierdzenie Prospektu przez KNF nie powinno być uznawane za zatwierdzenie Emitenta, w tym jego modelu biznesowego metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jego finansowania, ani jakości Obligacji, które są przedmiotem Prospektu. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w Obligacje. 
W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Prospektu, suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii Obligacji.

INWESTYCJA W OBLIGACJE OFEROWANE W RAMACH PROSPEKTU WIĄŻE SIĘ Z SZEREGIEM RYZYK WŁAŚCIWYCH DLA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ RYZYKAMI ZWIĄZANYMI Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ. OPIS TYCH RYZYK ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI II PROSPEKTU - "CZYNNIKI RYZYKA". W SZCZEGÓLNOŚCI ZWRACA SIĘ UWAGĘ INWESTORÓW, IŻ OBLIGACJE NIE SĄ DEPOZYTAMI (LOKATAMI) BANKOWYMI I NIE SĄ OBJĘTE SYSTEMEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW. W PRZYPADKU NIEWYPŁACALNOŚCI EMITENTA SPOWODOWANEJ POGORSZENIEM SIĘ JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ, W TYM UTRATĄ PŁYNNOŚCI PRZEZ EMITENTA LUB ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ NA RYNKU KAPITAŁOWYM, CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU MOŻE ZOSTAĆ UTRACONA, JAK RÓWNIEŻ NABYWCY OBLIGACJI MOGĄ NIE OTRZYMAĆ ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI PRZEWIDZIANYCH W WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI. W ZWIĄZKU Z TYMI RYZYKAMI, PRZED INWESTYCJĄ W OBLIGACJE INWESTORZY POWINNI ROZWAŻYĆ, CZY ICH PORTFEL INWESTYCYJNY JEST NALEŻYCIE ZDYWERSYFIKOWANY. INWESTORZY POWINNI PRZECZYTAĆ PROSPEKT PRZED PODJĘCIEM DECYZJI INWESTYCYJNEJ W CELU PEŁNEGO ZROZUMIENIA POTENCJALNYCH RYZYK I KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z DECYZJĄ O ZAINWESTOWANIU W OBLIGACJE.

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt, ani Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii Obligacji ani Obligacje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

W związku z art. 5f rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także art. 1y rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, Oferta Publiczna Obligacji nie jest kierowana do:

  • którychkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,

  • którychkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi  lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Uwaga: Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższym zastrzeżeniem i akceptują Państwo zawarte w nim informacje.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1