Delta neutralna

Strategia inwestycji w opcje polegająca na stworzeniu portfela opcji oraz instrumentów bazowych, którego sumaryczna delta jest równa zeru, portfel taki jest niewrażliwy na zmiany cen instrumentu bazowego.

Powrót
1/1