Słownik

Daytrading

Jeden z stylów inwestowania. Daytraderzy kupują oraz sprzedają instrumenty w trakcie tej samej sesji giełdowej, w taki sposób, aby zamknąć wszystkie pozycje przed zakończeniem handlu.

Degree of Financial Leverage

Stopień dźwigni finansowej (Patrz: Dźwignia finansowa (Finanse przedsiębiorstwa)), ukazuje wpływ dźwigni finansowej na EPS (Patrz: Zysk na akcję). Im wyższy jest poziome dźwigni finansowej, tym zysk na akcję będzie cechował się większą zmiennością. Jest wprost proporcjonalny do przyrostu rentowności kapitału własnego, a odwrotnie proporcjonalny do procentowej zmiany zysku operacyjnego przed spłatą odsetek i opodatkowaniem - EBIT.

Degree of Operating Leverage

Stopień dźwigni operacyjnej (Patrz: Dźwignia operacyjna), jest tym większy, im większy jest udział kosztów stałych w przedsiębiorstwie, wyrażany jest jako iloraz zmiany EBIT i zmiany w przychodach ze sprzedaży.

Delta

Mierzy wrażliwość ceny opcji na zmianę ceny instrumentu bazowego, wartość współczynnika jest zależna od ceny wykonania oraz czasu do wygaśnięcia, wartość delty może być orientacyjnie określana jako prawdopodobieństwo wykonania jako in-the-money.

Delta neutralna

Strategia inwestycji w opcje polegająca na stworzeniu portfela opcji oraz instrumentów bazowych, którego sumaryczna delta jest równa zeru, portfel taki jest niewrażliwy na zmiany cen instrumentu bazowego.

Demand Index

Indeks popytu jest wskaźnikiem, który uwzględnia informacje dotyczące zachowania się ceny oraz wolumenu. Najważniejsza analiza zakłada wyszukiwanie dywergencji między zachowaniem się cen i przebiegiem wskaźnika.

Więcej

Diament

Formacja mogąca być formacją odwrócenia lub kontynuacji trendu. Ostatecznym czynnikiem decydującym jest kierunek wybicia. Formację wyznaczają cztery linie trendu przypominające romb lub diament.

Directional Movement Index

Indeks ruchu kierunkowego jest wskaźnikiem, którego celem jest ustalenie, czy rynek znajduje się w trendzie i określenie charakteru tego trendu. Wskaźnik zbudowany jest z dwóch podstawowych linii DMI+ (linia popytu) i DMI- (linia podaży). Podstawowym sygnałem jest przecięcie się obu linii. Przejście DMI+ ponad DMI- jest sygnałem kupna, odwrotne przecięcie jest sygnałem sprzedaży.

Więcej

Discounted Cash Flows

Metoda wyceny spółek używana w celu określenia atrakcyjności inwestycji, analiza DCF używa zdyskontowanych prognoz przyszłych wolnych przepływów finansowych do spółki do wyliczenia obecnej wartości przedsiębiorstwa, która podzielona przez liczbę akcji określa teoretyczną przyszłą wartość akcji na rynku wtórnym.

Dividend Yield

Stopa dywidendy, iloraz wartości dywidendy i wartości rynkowej spółki, pozwala na porównanie efektywności inwestycji w akcje, w porównaniu z zyskownością innych lokat przynoszących stałe dochody.

Dłużne papiery wartościowe

Papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone, płatne we wskazanych terminach, a w szczególności obligacje oraz bony skarbowe, jak również papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne uwarunkowane przez zaistnienie zdarzeń losowych, między innymi - losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe.

Due Diligence

Poddanie przedsiębiorstwa, będącego potencjalnym obiektem przejęcia, wyczerpującej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk przed podjęciem właściwych negocjacji dotyczących transakcji kapitałowej.

Dyskontowanie

Określanie wartości bieżącej na podstawie wartości przyszłej.

Dywidenda

Część zysku netto spółki przypadająca na wypłaty n a jedną akcję, określana uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Dźwignia Finansowa

Mechanizm pozwalający na zawieranie transakcji o wartości wielokrotnie przekraczającej posiadany kapitał (inwestycje). Na platformie BOSSAFX, w zależności od wysokości zdeponowanych środków, wymagane jest posiadanie depozytu w przedziale 1-50% wartości transakcji.

Dźwignia Operacyjna

Miara ryzyka operacyjnego, określa zależność między zmianą EBIT a zmianą przychodów ze sprzedaży. Jest związana z udziałem kosztów stałych w kosztach całkowitych. Im wyższe są koszty stałe, tym wyższa jest dźwignia, gdyż każdy kolejny wzrost sprzedaży zapewnia większy zysk.

1/1