Słownik

Cena emisyjna

Cena, po której papiery wartościowe sprzedawane są na rynku pierwotnym.

Cena zamiany

Cena, jaką nabywca obligacji zamiennej zapłaci za jedną akcję zwykłą w momencie dokonywania zamiany.

Cena/Zysk

Iloraz rynkowej wartości spółki przez sumę jej zysków netto za ostatnie cztery kwartały, wysoki P/E sugeruje, że inwestorzy wierzą we wzrost zysków spółki, wskaźnik P/E powinno się porównywać z innymi spółkami z branży.

Centralna Tabela Ofert

Pierwszy polski rynek obrotu pozagiełdowego, obecnie BondSpot, spółka zależna GPW, prowadzi rynek wtórny dla obligacji korporacyjnych i municypalnych.

Certyfikat inwestycyjny

Jeden z instrumentów notowanych na GPW, papier wartościowy emitowany wyłącznie przez zamknięte, specjalistyczne zamknięte lub mieszane fundusze inwestycyjne, liczba certyfikatów jest zawsze stała i może się zmieniać jedynie w przypadku nowej emisji.

Certyfikat strukturyzowany

Jeden z instrumentów notowanych na GPW, certyfikat strukturyzowany naśladuje zmianę ceny instrumentu bazowego np. indeksów giełdowych, surowców, koszyków akcji czy innych instrumentów finansowych.

Chaikin Oscillator

Oscylator Chaikina jest wskaźnikiem liczonym jako różnica średnich ze wskaźnika Akumulacji Dystrybucji. Dzięki tej konstrukcji wzrost wskaźnika w trendzie wzrostowym potwierdza siłę zwyżki, zaś jego spadek informuje o malejącej akumulacji.

Więcej

Chorągiewka

Krótkoterminowa formacja kontynuacji trendu. Powstaje jako korekta w dotychczasowym trendzie, zaś kształt formacji ograniczają dwie linie zbiegające się ku sobie, tworzące jakby chorągiewkę, stąd nazwa formacji.

Ciąg Fibonacciego

Ciąg liczb naturalnych odkryty przez Leonardo Fibonacciego. Ciąg rozpoczyna się od dwóch jedynek, a każdy kolejny element stanowi sumę dwóch poprzednich. Istotną własnością ciągu jest relacja kolejnych elementów ciągu - podział elementu w ciągu przez element poprzedzający wynosi w przybliżeniu 1,618 i nosi nazwę „złotego podziału". Wartość 1,618 oraz 0,618 i 0,382 jest szeroko wykorzystywana w analizie technicznej.

Commodity Chanel Index

Wskaźnik używany w analizie technicznej, podstawowa interpretacja wskaźnika zakłada poszukiwanie dywergencji, dodatkowo jak klasyczny oscylator wskaźnik stosuje się do sygnalizowania stanów wykupienia i wyprzedania rynku.

Commodity Channel Index

Indeks kanałowy/wskaźnik kanału towaru jest wskaźnikiem pierwotnie przeznaczonym do analizy rynków towarowych (stąd jego nazwa). Wskaźnik mierzy odchylenie ceny od jej średniej wartości.

Więcej

Contract For Difference

Kontakt Różnic Kursowych - instrument z grupy instrumentów pochodnych. Konstrukcja CFD jest w pewnym stopniu zbliżona do konstrukcji kontraktów futures, jednak z kilkoma istotnymi różnicami. Na rynku Forex transakcje są dokonywane po kursie natychmiastowym (spot) bez z góry określonego momentu wyjścia z transakcji. Może ona zostać zamknięta w dowolnym momencie na co pozwala ogromna płynność rynku.

Cykl operacyjny

Liczba dni potrzebnych na zamianę gotówki w zapasy, zapasów w należności i należności w gotówkę.

1/1