Słownik

Accumulation Swing Index

Skumulowany Indeks Wahań ma za zadanie pokazać prawdziwy stan rynku, odpowiednio filtrując informacje dotyczące cen minimalnych, maksymalnych, otwarcia i zamknięcia.

Więcej

Accumulation/Distribution

Wskaźnik Akumulacji/Dystrybucji informuje czy zmianom cen towarzyszą zwiększone ruchy akumulacyjne czy dystrybucyjne na danym rynku. Koncepcja wskaźnika oparta jest na założeniu, że każdy ruch wzmacnia zmiana obrotów.

Więcej

Adjusted Butterfly

Motyl Dostrajany - rodzaj strategii motylkowej, ukierunkowanej na niższe straty w przypadku ruchu w konkretną stronę od ceny wyjściowej.

Akcja

Papier wartościowy, dokument zaświadczający o udziale jego właściciela w kapitale właścicielskim spółki akcyjnej, uprawnia m.in. do otrzymywania dywidendy i uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Akcyza

Podatek pośredni obciążający obrót towarami konsumpcyjnymi, podmiotem opodatkowania są producenci i importerzy wyrobów akcyzowych.

Akredytywa (dokumentowa)

Pisemne zobowiązanie się banku działającego na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), wobec osoby trzeciej (beneficjenta) do dokonania zapłaty beneficjentowi ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta warunków określonych w akredytywie.

Aktywa

Ogół środków i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną.

Aktywa pozabilansowe

Nie zarejestrowane aktywa reprezentujące albo zasoby firmy, albo spodziewane przyszłe korzyści ekonomiczne.

Analiza Techniczna

Badanie zachowań rynku przede wszystkim na podstawie wykresów cen. Jej celem jest określenie prawdopodobnego kierunku przyszłych trendów cenowych. Klasyczna AT to analiza wykresów cen (wykresy liniowe, słupkowe, świecowe) i poszukiwanie na nich powtarzalnych formacji. Dodatkowo AT obejmuje analizę wskaźnikową (wykorzystanie oscylatorów, średnich i innych wskaźników) oraz różne teorie trendów rynkowych (np. teoria fal Elliotta, teoria Ganna).

Analiza Wskaźnikowa

Dział analizy technicznej obejmującej budowę oraz interpretację różnego rodzaju wskaźników budowanych na podstawie zachowania się cen, wolumenu i innych podstawowych informacji.

Aport

Wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza).

At-The-Money

Sytuacja, w której cena wykonania opcji (strike price) jest równa lub bardzo bliska cenie spot instrumentu bazowego.

Average Collection Period

Rotacja należności, iloraz wartości należności krótkoterminowych na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie.

Average True Range

Średni prawdziwy zakres zmiany jest wskaźnikiem wykorzystywanym do pomiaru zmienności cen. Niskie wartości wskaźnika obecne są w różnych okresach konsolidacji :kształtowanie się szczytów, różnego rodzaju formacje korekcyjne lub w okresach stabilizacji.

Więcej
1/1