Słownik

Makler

Osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych (np. akcji czy obligacji) dla klienta, w zamian za wynagrodzenie ustalane w procentach od wartości transakcji.

Więcej

Management buyout

Wykup menedżerski, nabycie firmy przez grupę inwestorów, w której uczestniczą członkowie kierownictwa firmy.

Mass index

Indeks masy wykorzystywany jest przy identyfikacji punktów zwrotnych na rynku. Wskaźnik mierzy odległości pomiędzy cenami maksymalnymi a minimalnymi. Według autora (Donald Dorsey) zmiana kierunku trendu następuje w momencie zaobserwowania tzw. wybrzuszenia zwrotnego, czyli wejścia wskaźnika ponad poziom 27 i następnie spadku poniżej 26,5.

Więcej

MC/S

Iloraz wartości rynkowej spółki i przychodów ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały.

Metoda praw własności

Metoda sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek stowarzyszonych oraz tych jednostek zależnych, które ze względu na całkowicie odmienny rodzaj działalności od jednostki dominującej, mogłyby zniekształcić obraz całej grupy.

Momentum

Podstawowy wskaźnik impetu mierzący wielkość zmiany ceny w zadanym okresie. Kierunek notowań powinien być potwierdzony analogiczną tendencją wskaźnika. Jeżeli wskaźnik osiąga nowe minimum i zaczyna rosnąć jest to wstępny sygnał kupna. Z kolei osiągnięcie nowego szczytu i następujący po nim spadek jest wstępnym sygnałem sprzedaży.

Dla potrzeb systemów transakcyjnych jako sygnał wykorzystywane jest również przebicie poziomu równowagi – od dołu to sygnał kupna, od góry sygnał sprzedaży.

Więcej

Momentum Trading

Styl inwestowania krótkoterminowego, maksymalnie przez jedną sesję, polegający na wyszukiwaniu spółek, które w znaczący sposób poruszają się jednym trendem przy dużym wolumenie, po to aby dołączyć się do masowego ruchu.

Money Flow Index

Indeks Przepływów Pieniężnych należy do grupy oscylatorów. Stara się mierzyć wielkość strumieni pieniężnych dopływających i wychodzących z rynku.

W konstrukcji jest to wskaźnik zbliżony do RSI, przy czym oprócz zmian ceny bierze pod uwagę wolumen. Sesjom wzrostowym towarzyszy pozytywny przepływ środków pieniężnych, sesjom spadkowym negatywny.

Więcej

Moving average

Jeden z najprostszych i najczęściej stosowanych wskaźników. Średnia ruchoma jest linią rysowaną bezpośrednio na wykresie ceny. Liczona jest jako średnia wartości cen (zazwyczaj zamknięcia) z określonego czasu.

Podstawowa analiza opiera się na przecięciach kursu przez średnią. Jeżeli notowania przebijają średnią od dołu otrzymujemy sygnał kupna. Przebicie średniej od góry identyfikowane jest jako sygnał sprzedaży.

Więcej

Moving Average Convergence/Divergence

Zbieżność/Rozbieżność średnich ruchomych jest jednym z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Bardzo często stanowi podstawę systemów transakcyjnych. Linia wskaźnika liczona jest jako różnica dwóch wykładniczych średnich ruchomych o różnych okresach. Ponadto na wykresie wyznaczana jest tzw. linia sygnału, która jest średnią z wartości samego wskaźnika.

Więcej
1/1