Słownik

Earnings Before Interest and Taxes

EBIT - zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem, jego zastosowanie w analizie finansowej ułatwia porównywanie wyników działalności różnych przedsiębiorstw bez względu na stopień i koszt wykorzystania przez nie dźwigni finansowej, obciążenia podatkowe, czy wielkość zysków i strat nadzwyczajnych.

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

EBITDA - zysk przed odsetkami, opodatkowaniem oraz przed potrąceniem deprecjacji i amortyzacji. W zastosowaniu podobny do EBIT, jednak dodatkowo ułatwia porównywanie przedsiębiorstw bez względu na różnice związane z różnymi technikami amortyzacji aktywów.

Ease of movement

Wskaźnik swobody ruchu mierzy zależność zmiany ceny i obrotów. Pokazuje tzw. łatwość ruchu, czyli jaki poziom obrotów jest wystarczający do spowodowania zmiany ceny. Wysokie wartości wskaźnika informują, że ruch wzrostowy odbywa się przy relatywnie niskich obrotach.

Więcej

Efekt synergii

Suma osiąganej wartości dodanej dzięki fuzji lub przejęciu.

Emitent

Podmiot wystawiający albo emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu.

Europejska Klasyfikacja Działalności

EKD - Usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczych, służący do klasyfikacji danych w zakresie poszczególnych dziedzin statystyki, a także klasyfikacji przedsiębiorców na potrzeby rejestru jednostek gospodarczych REGON.

1/1