Słownik

Bank Inwestycyjny

Instytucja finansowa świadcząca usługi w zakresie zarządzania finansami, doradztwa kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, zarządzania aktywami powierzonymi i własnymi oraz operacji rynku pieniężnego i zarządzania ryzykiem. Bankiem inwestycyjnym jest nazywana każda instytucja finansowa prowadząca działalność bankową inną niż depozytowo-kredytowa.

Bankructwo (Upadłość)

Procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli, procedura ogłoszenia bankructwa, gdy podmiot zostanie uznany za niewypłacalny, postępowania upadłościowe umożliwiają także restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika a nawet pozwalają na zwolnienie dłużnika z części długów.

Barter

Umowa polegające na wymianie jednego towaru na drugi.

Benchmark

Porównawcza stopa zwrotu, zwykle indeks giełdowy, używana dla porównania efektywności inwestycji.

Beneficjent

Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd., osoba czerpiąca zyski z jakiejkolwiek transakcji lub umowy.

Bessa

Długotrwała, silna tendencja spadkowa na rynku papierów wartościowych.

Biegły rewident

Osoba fizyczna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka cywilna i osoba prawna, uprawnione na podstawie odnośnych przepisów do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości.

Bollinger bands

Wstęga Bollingera jest wskaźnikiem zbudowanym w oparciu o zmienność cen. Klasyczna interpretacja mówi, że ruch cen powinien odbywać się wewnątrz ramion wstęgi, jednak ze względu na swoją konstrukcję szerokość wstęgi zmienia się w zależności od stopnia zmienności cen.

Więcej

Bon skarbowy

Papier wartościowy emitowany przez państwo z terminami emisji od 1 - 52 tygodni, posiadający wartość nominalną o wysokości 10 tys. złotych. Oprocentowanie bonów jest stałe i są one sprzedawane z dyskontem (dochodem jest różnica pomiędzy ceną zakupu, a wartością nominalną bonu). Bony skarbowe są używane przez bank centralny do kontroli podaży pieniądza na rynku (Patrz: Operacje otwartego rynku).

1/1