Słownik

Take Profit

Parametr transakcji na platformie BOSSAFX, pozwalający na realizację zysku po wyznaczonej cenie.

Więcej

Teoretyczny Kurs Otwarcia

Teoretyczny Kurs Otwarcia, w fazie przed otwarciem sesji giełdowej, wraz z wprowadzaniem każdego kolejnego zlecenia do centralnego arkusza zleceń, kalkulowany jest na bieżąco teoretyczny kurs otwarcia, ostatni znany TKO staje się kursem otwarcia dla danego papieru.

Termin wygaśnięcia

Jest to data wygaśnięcia (ang. expiration date) kontraktu terminowego (m.in. opcji).

Theta

Określa zmianę wartości modelu teoretycznego opcji wobec upływu czasu, jedną z najważniejszych cech opcji jest jej "ograniczona żywotność", każda opcja ma datę wygaśnięcia (expiration date), po której opcja musi zostać wykonana (w przypadku ITM) albo wygasa bez wartości, Theta określa spadek wartości opcji przypadający na jednostkę czasu.

Trailing Stop

Funkcja platformy BOSSAFX pozwalająca na dynamiczne przestawianie parametru stop loss (SL) za kursem zmieniającym się na korzyść inwestora, oraz w ustalonej od niego odległości.

Transformata Fishera

Zabieg matematyczny przekształcający zbiór danych wejściowych w zbiór, którego funkcja gęstości prawdopodobieństwa jest funkcją gęstości rozkładu normalnego. Przy jej wykorzystaniu do analizy wykresów próbuje się lepiej wyznaczać trendy zwrotne.

Trend

Kierunek cen na wykresach instrumentów finansowych. Określenie kierunku trendu oraz jego możliwego zachowania w przyszłości jest jednym z głównych celów analityków technicznych.

Triple Exponential Average

Potrójnie Wygładzona Średnia Wykładnicza jest wskaźnikiem typu momentum zbudowanym na podstawie trzykrotnie wygładzonej eksponencjalnie średniej kursu.

Potrójne wygładzenie ma na celu wyeliminowanie cykli trwających krócej niż długość wybranego we wskaźniku przedziału czasowego. Podstawowe sygnały płyną ze zmiany kierunku wskaźnika.

Więcej

Trix

Wskaźnik używany w analizie technicznej, jest to jednookresowe momentum z potrójnie wygładzonej ekspotencjalnie średniej kursu, potrójne wygładzenie powinno wyeliminować cykle trwające krócej niż długość wybranego we wskaźniku przedziału czasowego.

Trójkąt Prostokątny

Formacja mogąca być formacją odwrócenia lub kontynuacji trendu. Ostatecznym czynnikiem decydującym jest kierunek wybicia. Charakterystyczny kształt formacji oznacza, że gdy kolejne dołki są coraz wyżej, wówczas szczyty powinny być na poziomie zbliżonym, lub gdy szczyty są coraz niżej, szczyty powinny być na podobnym poziomie. Dzięki temu prowadząc linie trendu otrzymujemy trójkąt z jedną linią horyzontalną.

Trójkąt Prostokątny Rozszerzający Się

Formacja mogąca być formacją odwrócenia lub kontynuacji trendu. Ostatecznym czynnikiem decydującym jest kierunek wybicia. Jeśli kolejne szczyty w formacji są na coraz wyższym poziomie wówczas dołki są na poziomie zbliżonym. Jeśli kolejne dołki w formacji są coraz niżej, to szczyt powinny być na zbliżonym poziomie. Dzięki temu jedna z linii formacji będzie horyzontalna, a druga od niej się oddalała.

Trójkąt Równoramienny

Formacja mogąca być formacją odwrócenia lub kontynuacji trendu. Ostatecznym czynnikiem decydującym jest kierunek wybicia. Cechą charakterystyczną formacji jest sekwencja coraz niższych dołków i coraz wyższych szczytów, dzięki czemu wykres przypomina trójkąt (po narysowaniu linii trendu).

Trójkąt Rozszerzający Się

Formacja mogąca być formacją odwrócenia lub kontynuacji trendu. Ostatecznym czynnikiem decydującym jest kierunek wybicia. Kolejne szczyty w formacji są coraz wyżej, a dołki coraz niżej, dzięki czemu prowadząc linie trendu otrzymujemy dwie linie oddalające się od siebie.

Trójkąty

Formacje na wykresach mogąca być formacjami odwrócenia lub kontynuacji trendu. Ostatecznym czynnikiem decydującym jest kierunek wybicia.

1/1