Słownik

P/BV

Iloraz wartości rynkowej spółki i jej wartości księgowej.

P/EBIT

Iloraz rynkowej wartości spółki i EBIT za ostatnie cztery kwartały.

Parabolic SAR

Parabolic SAR jest wskaźnikiem pomyślanym jako generator sygnałów kupna i sprzedaży, wraz z wbudowaną linią obrony (stop).

Więcej

Pasywa

Suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa wobec udziałowców (akcjonariuszy) oraz wierzycieli.

PCR

Zlecenie po cenie rynkowej, może być wprowadzone na giełdę wyłączenie w trakcie notowań ciągłych z wyłączeniem okresów równoważenia rynku.

PCRO

Zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie, może być przekazana na giełdę jedynie w fazie przyjmowania zleceń na otwarcie i na zamknięcie w systemie notowań ciągłych i w systemie kursu jednolitego oraz w okresach równoważenia rynku.

PIPS

Najmniejsza wartość, o jaką może zmienić się cena danego instrumentu finansowego, krok notowań.

Pivot Point

Pivot Points czyli punkty zwrotu to sposób wyznaczania poziomów wsparć i oporu na podstawie maksimów i minimów odnotowanych w danym okresie.

Wskaźnik próbuje określać między innymi potencjalny zasięg ruchu notowań w danej jednostce czasu. Okres jaki został przyjęty do obliczeń jest także miernikiem czasu, przez który obowiązują wyliczone poziomy. Podstawowa interpretacja zakłada, że w pobliżu obliczonych wartości należy oczekiwać punktów zwrotnych i powrotu co najmniej do najbliższego poziomu. W przypadku przebicia szacowany jest ruch do kolejnej strefy wsparcia lub oporu, w zależności od bieżącego kierunku notowań. Dla diagramów dziennych dość dobry efekt dają wyliczenia bazujące na notowaniach tygodniowych lub miesięcznych.

Więcej

PKB (Produkt Krajowy Brutto, Gross Domestic Product)

Jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu. Można przyjąć, że istnieje ogólnie przyjęta zależność: przy uwolnionym kursie walutowym wzrost PKB powoduje również wzrost kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych.

PKC

Zlecenie po każdej cenie, może być przekazane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, z wyjątkiem fazy interwencji i fazy dogrywki.

Płynność

Cecha rynku, na którym w danym momencie istnieje wielu inwestorów wystawiających wiele ofert kupna i sprzedaży, oraz zawierających transakcje; rzadko występują luki cenowe, zaś spread jest niski.

Podwójne Dno

Formacja na wykresie ceny w kształcie litery „W", zapowiadająca możliwość zmiany trendu spadkowego na wzrostowy.

Podwójny Szczyt

Formacja w kształcie litery „M", zapowiadająca możliwość zmiany trendu wzrostowego na spadkowy.

Position Trading

Styl inwestowania polegający na długoterminowym utrzymywaniu pozycji nie zważając na krótkoterminowe fluktuacje, inwestorzy inwestujący tym stylem zwykle analizują wykresy o tygodniowym lub miesięcznym interwale, jest to przeciwieństwo day tradingu ponieważ celem jest zyskanie na długoterminowym trendzie.

Positive Volume Index

Indeks Wolumenu Pozytywnego jest wskaźnikiem uwzględniającym w konstrukcji zarówno cenę, jak i wolumen. Do obliczania uwzględnia się tylko te dni sesyjne, w czasie których wolumen jest wyższy niż na poprzedniej sesji.

Więcej

Prawa Akcjonariuszy

Majątkowe: prawo do udziału w zyskach spółki, czyli prawo do dywidendy; prawo do akcji nowej emisji, które dają dotychczasowym akcjonariuszom spółki pierwszeństwo w obejmowaniu nowych akcji; prawo do części majątku w przypadku likwidacji spółki.

Korporacyjne, które obejmują: prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej; prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i współdecydowania w sprawach, które są przedmiotem obrad; bierne prawo wyborcze organów spółki; prawo mniejszościowe; prawo do wyboru poszczególnych członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Prawo do udziału w zyskach

Każdy akcjonariusz spółki ma prawo do udziału w jej zysku (dywidendy) wykazanym w sprawozdaniu finansowym.

Prawo poboru

Przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji spółki przez jej dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych.

Preferred Stock

Rodzaj akcji charakteryzujący się przywilejami w stosunku do akcji zwykłych co do prawa głosu, wypłaty dywidendy, podziału majątku w razie likwidacji spółki i ewentualnie pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji. Akcja ta jest zawsze akcją imienną i nie podlega obrotowi na giełdzie.

Price and Volume Trend

Trend Ceny i Wolumenu jest wskaźnikiem zbliżonym w budowie do OBV, obrazuje dopływ i odpływ kapitału na rynek. W przypadku PVT o wielkości dodawanego lub odejmowanego wolumenu decyduje wielkość procentowej zmiany ceny w porównaniu z poprzednią sesją

Więcej

Price Oscillator

Oscylator cenowy jest wskaźnikiem bardzo zbliżonym do MACD. W tym jednak przypadku różnica średnich wyrażona jest w ujęciu procentowym, a nie punktowym.

Więcej

Próg Rentowności

Oznacza taką wielkość sprzedaży (wartościowo lub ilościowo) aby całkowity przychód pieniężny pokrył w całości koszty (zmienne i stałe).

Przepływy Pieniężne

Cash Flow - wpływy i wydatki gotówki oraz jej ekwiwalentów, dzielą się na przepływy z działalności operacyjnej (podstawowa działalność spółki), inwestycyjnej (nabywanie/zbywanie aktywów) i finansowej (zawieranie/spłacanie zobowiązań).

Publiczny obrót papierami wartościowymi

Proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata.

Punkty swap

Kwoty naliczane do otwartej pozycji każdego dnia o północy, wynikające przede wszystkim z różnic stóp procentowych między walutami biorącymi udział w transakcji.

1/1