Słownik

Gamma

Mierzy wielkość zmiany współczynnika delta (Patrz: Delta) w zależności od zmiany ceny instrumentu bazowego opcji.

Więcej

Gann D. William

(1878 - 1955) spekulant działający na rynkach akcji oraz rynkach towarowych, twórca popularnych metod analizy rynków, m.in. wachlarz Ganna, kwadrat Ganna.

Giełda

Jest rynkiem, na którym sprzedaje się i kupuje aktywa finansowe lub inne towary.

Giełda Papierów Wartościowych

GPW - instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Giełda towarowa

Miejsce gdzie skupia się podaż i popyt i gdzie kształtuje się cena towaru, w miejscu tym dokonuje się transakcji kupna - sprzedaży towarów masowych (kawa, herbata, inne produkty rolne), kruszców (złoto, metale nieżelazne, szlachetne).

Głowa i Ramiona

Jedna z formacji odwrócenia trendu, zapowiadająca możliwość zmiany dotychczasowego trendu wzrostowego na spadkowy. Składa się z trzech szczytów, formujących charakterystyczny kształt, od którego wzięła nazwę. Przy analizie tej formacji ważne jest zachowanie wolumenu.

Grupa kapitałowa

Jednostka dominująca wraz ze wszystkimi jednostkami zależnymi i stowarzyszonymi.

Gwarancja bankowa

Jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez beneficjenta gwarancji określonych warunków zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

1/1