Słownik

Factoring

Konkurencyjny wobec kredytu obrotowego sposób zabezpieczenia przyszłych należności finansowych.

Więcej

Fibonacci Leonardo

Włoski matematyk (1170-1240). Odkrywca ciągu liczb naturalnych nazwanych jego imieniem, w którym każda kolejna liczba ciągu stanowi sumę dwóch poprzednich liczb. Ciąg Fibonacciego stał się bardzo popularny w wielu narzędziach analizy technicznej.

Finanse Przedsiębiorstwa

Dźwignia Finansowa, określa relację wielkości kapitału obcego do kapitału własnego. Wzrost poziomu dźwigni (patrz: Degree of Financial Leverage) powoduje zwiększenie poziomu dochodowości z kapitału własnego. Wykorzystanie kapitałów obcych pozwala na zwiększenie przychodów ze sprzedaży w stosunku do tych, które możliwe są do osiągnięcia przy finansowaniu działalności jedynie środkami własnymi.

Flaga

Krótkoterminowa formacja kontynuacji trendu. Powstaje jako Korekta w dotychczasowym trendzie, zaś kształt formacji ograniczają dwie równoległe linie nachylone przeciwnie do kierunku trwającego trendu (przypominające flagę).

Forfaiting

Forma operacji rozliczeniowej polegająca na skupie należności terminowych w postaci weksli, najczęściej wykorzystywany jest przy operacjach zagranicznych i jest formą bezgotówkowej zapłaty w rozliczeniach zagranicznych.

Formacje

W analizie technicznej charakterystyczne i powtarzające się kształty na wykresach cen, dzięki którym podejmuje się próbę określenia dalszych możliwych zachowań cen na rynku. Analitycy techniczni poszukują i wykorzystują powtarzalność formacji do określenia, czy dany trend będzie kontynuowany, czy też ulegnie zmianie.

Formacje Kontynuacji Trendu

W analizie technicznej grupa formacji zapowiadająca dalszą możliwość kontynuowania dotychczasowego trendu. Najpopularniejsze to: flagi, chorągiewki i kliny.

Formacje Odwrócenia Lub Kontynuacji Trendu

Kształty na wykresach, których pojawienie się może sugerować albo zmianę dotychczasowego trendu albo jego kontynuację. W większości przypadków najważniejszy jest w przypadku tych formacji moment wybicia, określający jego kierunek.

Formacje Odwrócenia Trendu

W analizie technicznej kształty na wykresach cen sugerujące możliwość zmiany dotychczas panującej tendencji. Ogólna zasada mówi, że im dłużej na wykresie trwa dana formacja tym większa jest możliwość zmiany trendu i tym silniejszy będzie przyszły trend. W zależności od kształtu formacji, analitycy podejmują próby określenia momentu zmiany trenu oraz czasu trwania i siły przyszłego trendu. Najczęściej spotykane to formacja głowy z ramionami, odwróconej głowy z ramionami, podwójnego dna oraz podwójnego szczytu oraz formacje spodków.

Franchising

System sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Franchising zakłada też przepływ know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy franczyzowej.

Free cash flows (FCF)

Wolne przepływy gotówkowe, przepływy pieniężne przed finansowaniem, czyli całkowity przepływ pieniężny po opodatkowaniu dostępny wszystkim dostawcom kapitału, suma wolnego operacyjnego przepływu gotówkowego i wolnego nieoperacyjnego przepływu gotówkowego.

Free operating cash flows

Wolne operacyjne przepływy gotówkowe, suma zysku na sprzedaży pomniejszona o skorygowany podatek dochodowy i koszty nie będące wydatkami oraz pomniejszona o wydatki na inwestycje w majątek trwały i kapitał obrotowy netto.

Fundusz inwestycyjny

Osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie, w określone w ustawie papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.

1/1