Factoring

Konkurencyjny wobec kredytu obrotowego sposób zabezpieczenia przyszłych należności finansowych.

Polega na sprzedaniu w drodze cesji roszczeń o zapłatę należności firmie faktoringowej w zamian za kwotę należności pomniejszoną o premię.

Powrót
1/1