Słownik

Obligacja

Papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) oraz zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji.

Więcej

Obligacja strukturyzowana

Obligacja strukturyzowana to instrument finansowy będący najczęściej kombinacją dwóch elementów: papieru wartościowego o stałym dochodzie i instrumentu finansowego wpływającego na wartość kapitału w trakcie trwania inwestycji lub w dniu wykupu.

Obligacje Zamienne

Szczególny rodzaj obligacji (ang. Convertible Bond) dający posiadaczowi prawo do zamiany jej na akcje po określonym współczynniku konwersji i otrzymania ich po określonej cenie, wycena obligacji zamiennej składa się z wyceny samej obligacji i prawa do zamiany traktowanego jako opcja na akcje.

Odchylenie standardowe

Statystyczna miara rozproszenia wyników wokół wartości oczekiwanej, określająca ryzyko osiągnięcia tej wartości.

Odroczony Termin Płatności

Przy składaniu zlecenia kupna popularnych akcji notowanych na GPW możesz skorzystać z odroczonego terminu płatności (OTP). Dzięki temu po złożeniu zlecenia zostanie zablokowane jedynie 30% jego wartości. Pozostałe 70% wykazane będą w pozycji Zobowiązania, a ich rozliczenie odbywa się po dwóch dniach roboczych (D+2) po zakończeniu sesji. Należy wtedy zapewnić odpowiednią kwotę środków pieniężnych na rachunku akcyjnym.

Jeżeli sprzedasz akcje nabyte z OTP w dniu nabycia (D) - nie musisz nic dopłacać.
Analogicznie jeżeli:

  • w dniu D sprzedasz inne papiery wartościowe, a uzyskana należność wystarczy na pokrycie zobowiązania,
  • posiadasz w dniu D wystarczającą kwotę środków dostępnych.

Natomiast jeżeli w dniu D+2 po zakończeniu sesji wartość dostępnej gotówki oraz rozliczonych i niezablokowanych należności przekroczy wartość zobowiązania - należy wpłacić odpowiednią kwotę na rachunek akcyjny.

Odroczony termin płatności dostępny jest jedynie na rachunkach akcyjnych. Jeżeli jeszcze go nie posiadasz, zachęcamy do jego otwarcia. Jeśli już masz rachunek akcyjny, ale nie możesz składać zleceń z OTP - złóż wniosek "Oświadczenie o sytuacji finansowej" w sekcji Dyspozycje - Inne.

Odwrócona Głowa i Ramiona

Formacja zmiany trendu, składająca się z trzech charakterystycznie ułożonych dołków. Zapowiada możliwą zmianę trendu spadkowego na wzrostowy. Podobnie jak w przypadku formacji głowy i ramion, ważna jest w tym przypadku analiza zachowania wolumenu.

Odwrócony Spodek

Formacja odwrócenia trendu wzrostowego przybierająca charakterystyczny zaokrąglony kształt na wykresie. Formacja zwykle długoterminowa.

On Balance Volume

Równowaga wolumenu (ang. On Balance Volume) jest kolejnym z grupy wskaźników uwzględniających w swojej budowie wolumen. Konstrukcja wskaźnika opiera się na założeniu że sesjom wzrostowym towarzyszy akumulacja, sesjom spadkowym dystrybucja. Spadek akumulacji, czyli zmniejszenie obrotów na zwyżce jest często sygnałem wyczerpywania potencjału wzrostowego.

Więcej

Opcja

Jest to instrument finansowy, który daje prawo do zakupu lub sprzedaży jego posiadaczowi innego instrumentu finansowego.

Opcje Typu Amerykańskiego

Rodzaj opcji, która może być wykonana każdego dnia przed wygaśnięciem opcji, są bardziej wartościowe od opcji europejskich.

Opcje Typu Europejskiego

Rodzaj opcji, która może być wykonana tylko w dniu wygaśnięcia, ze względu na to mają większe ryzyko i są mniej wartościowe.

Operacje otwartego rynku

Jedno z narzędzi banku centralnego służących kontrolowaniu podaży pieniądza. Polega na sprzedaży lub zakupie papierów wartościowych, przeważnie państwowych, na otwartym rynku. Jest to najczęściej stosowane, elastyczne oraz skuteczne narzędzie polityki pieniężnej.

Operating Profit Margin

Marża operacyjna - iloraz zysku operacyjnego i przychodów ze sprzedaży. Informuje jaki procent z przychodów pozostaje w kasie po odliczeniu kosztów. Wysoka marża cechuje zwykle firmy z wyrobioną marką, które mogą sprzedawać swoje produkty znacznie powyżej kosztów produkcyjnych.

Oscylatory

W analizie technicznej rodzaj narzędzia, który najczęściej ma za zadanie ocenić siłę dotychczasowego trendu - jego wykupienie lub wyprzedanie.

Osłona/Tarcza Podatkowa

Efekt zmniejszenia obciążeń podatkowych w wyniku dozwolonych odliczeń pewnych wydatków od zysku, występuje głównie podczas finansowania się długiem, ponieważ odsetki od kredytów wpisywane są w koszty uzyskania przychodu.

Out-of-the-money

OTM jest sytuacja, kiedy cena wykonania (strike price, patrz: Cena wykonania) dla opcji call jest wyższa, a dla opcji put niższa od obecnego kursu instrumentu bazowego (underlying, patrz: Instrument bazowy). W takiej sytuacji opcja nie zostaje wykonana.

1/1