Odroczony Termin Płatności

Przy składaniu zlecenia kupna popularnych akcji notowanych na GPW możesz skorzystać z odroczonego terminu płatności (OTP). Dzięki temu po złożeniu zlecenia zostanie zablokowane jedynie 30% jego wartości. Pozostałe 70% wykazane będą w pozycji Zobowiązania, a ich rozliczenie odbywa się po dwóch dniach roboczych (D+2) po zakończeniu sesji. Należy wtedy zapewnić odpowiednią kwotę środków pieniężnych na rachunku akcyjnym.

Jeżeli sprzedasz akcje nabyte z OTP w dniu nabycia (D) - nie musisz nic dopłacać.
Analogicznie jeżeli:

  • w dniu D sprzedasz inne papiery wartościowe, a uzyskana należność wystarczy na pokrycie zobowiązania,
  • posiadasz w dniu D wystarczającą kwotę środków dostępnych.

Natomiast jeżeli w dniu D+2 po zakończeniu sesji wartość dostępnej gotówki oraz rozliczonych i niezablokowanych należności przekroczy wartość zobowiązania - należy wpłacić odpowiednią kwotę na rachunek akcyjny.

Odroczony termin płatności dostępny jest jedynie na rachunkach akcyjnych. Jeżeli jeszcze go nie posiadasz, zachęcamy do jego otwarcia. Jeśli już masz rachunek akcyjny, ale nie możesz składać zleceń z OTP - złóż wniosek "Oświadczenie o sytuacji finansowej" w sekcji Dyspozycje - Inne.

Powrót
1/1