Słownik

Ichimoku

Jedna z technik wykorzystywanych w analizie technicznej, stworzona przez tokijskiego dziennikarza. Metoda służy głównie do wykrywania trendu głównego, choć podobna do średnich ruchomych wykorzystuje informacje o cenach najwyższych oraz najniższych.

In-The-Money

Sytuacja, w której opcja zostanie wykonana przez nabywcę gdyż gwarantuje zysk. W przypadku opcji call oznacza to sytuację, gdy cena spot instrumentu bazowego jest wyższa od ceny wykonania (strike) opcji, w przypadku opcji put oznacza to sytuację, gdy cena spot instrumentu bazowego jest niższa od ceny wykonania (strike) opcji.

Indeks giełdowy

Miernik stanu rynku konstruowany najczęściej jako średnia cen akcji wybranej grupy spółek.

Instrument bazowy

Instrument (m.in. akcje, kontrakty, indeksy, pary walutowe itp.), na które wystawiony jest dany instrument pochodny.

Instrument finansowy

Forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego. Zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego.

Intermediate - term

Jeden z stylów inwestowania, inwestorzy o stylu intermediate w przeważającej mierze przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych stosują analizę fundamentalną lub portfelową, w analizie technicznej znajdują zastosowanie wskaźniki potwierdzające trend.

Intraday trading

Jeden z stylów inwestowania, w przypadku inwestora o stylu intraday tradying, operującego na dużych pakietach akcji od 5 000 do 10 000 sztuk, ale utrzymującego je w swoim portfelu jedynie przez kilka - kilkanaście minut, koniecznym jest posiadanie przez niego szerokiej wiedzy i doświadczenia, portfela inwestycyjnego o dużej wartości (na rynku amerykańskim jest to co najmniej 100 000 USD), ta grupa inwestorów koncentruje swoją uwagę na akcjach charakteryzujących się dużą zmiennością ceny w trakcie sesji.

Iron butterfly

Jedna z strategii opcyjnych, technika spekulacyjna używana przez zawodowych inwestorów, ze względu na charakter spekulacyjny bardziej nadaje się dla opcji na akcje, ze względu na potrzebę dywersyfikacji portfela, polega na sprzedaży krótkiej straddle w czasie gdy IV tych opcji jest bardzo wysoka i otwarciu pozostałych pozycji po spadku zmienności implikowanej.

1/1