Technika Ichimoku

Japończycy już w XVII wieku rozwinęli niektóre metody analizy technicznej do śledzenia i przewidywania przyszłych zmian cen ryżu. Metody analizy technicznej powstałe w kraju kwitnącej wiśni, używają do opisu niezwykle barwnego języka, pełnego poetyckich przenośni.

Wybrane zagadnienia teorii Ganna

William D. Gann był legendą rynków kapitałowych i towarowych pierwszej połowy ubiegłego stulecia. W ciągu swojej błyskotliwej kariery często osiągał kilkusetprocentową stopę zwrotu w stosunkowo krótkim czasie.

Zastosowanie techniki Heikin - Ashi

Po raz pierwszy japońskie techniki inwestycyjne zostały wykorzystane na rynkach amerykańskich i europejskich na początku lat dziewięćdziesiątych. Do podstawowych technik japońskich zalicza się: świece japońskie, renko, kagi, przełamanie trzech linii i Ichimoku. Wykorzystanie tych technik doprowadziło do zupełnie nowego postrzegania sił popytu i podaży rządzących cenami na giełdach amerykańskich i europejskich. Największą popularnością spośród wielu technik japońskich cieszą się świece japońskie. Technika Heikin - Ashi stanowi pewnego rodzaju modyfikację tej metody, której głównym zadaniem jest wyeliminowanie szumu z klasycznej techniki świec japońskich.

Haki Rossa

Koncepcja "haków" jest znana inwestorom technicznym od dość dawna, niemniej jednak to właśnie Joe Ross opisał ją w 1992 r. w sposób usystematyzowany, nadając przy okazji tej technice nazwę, pochodzącą od swojego nazwiska.

Zastosowanie transformaty Fishera

Wiele metod statystycznych stosowanych w analizie technicznej i wykorzystujących do pomiaru ryzyka odchylenie standardowe przyjmuje założenie, że rozkład zmian cen na giełdzie jest rozkładem normalnym (gaussowskim). Można spotkać prace statystyczne dowodzące, że w istocie rozkład zmian cen nie jest rozkładem normalnym.
Transformata Fishera jest prostym zabiegiem matematycznym przekształcającym zbiór danych wejściowych w zbiór, którego funkcją gęstości prawdopodobieństwa jest funkcją gęstości rozkładu normalnego. Po jednokrotnym zastosowaniu transformaty Fishera, w zbiorze wynikowym mogą być stosowane wszystkie metody statystyczne odpowiednie dla rozkładu normalnego. Do ciekawych wniosków prowadzi także zastosowanie odwrotnej transformaty Fishera.

Ciąg liczb Fibonacciego i jego zastosowanie

Liczby ciągu Fibonacciego posiadają cały szereg zdumiewających własności - na ich temat napisano wiele książek, także w Internecie stosunkowo duża liczba stron opisuje związki i zależności występujące między tymi liczbami.

Do najważniejszych własności liczby Fibonacciego można zaliczyć:

  1. Złoty podział odcinka
  2. Złoty podział prostokąta
  3. Spirala logarytmiczna
  4. Elipsa logarytmiczna

Artykuł jest fragmentem książki "Zastosowanie teorii Carolana i Fischera na rynku kapitałowym" 
autorstwa J. Nowakowskiego i K. Borowskiego wydanej przez wydawnictwo Difin.

Wybrane formacje i zastosowanie współczynników Fibonacciego

W artykule przedstawione zostały niektóre zastosowania potęg współczynnika Fibonacciego do prognozowania potencjalnych punktów zwrotnych indeksów giełdowych i cen aktywów przy pomocy podstawowej formacji Gartley'a, a także metod będących jej rozwinięciem tj. formacji nietoperza, kraba, motyla i ruchu mierzonego. Artykuł prezentuje także przykłady praktycznego wykorzystania tych formacji na rynku kapitałowym.

Kilka uwag na temat zastosowania wstęg Bollingera

Jednym z popularnych narzędzi inwestycyjnych na rynku kapitałowym są wstęgi Bollingera, składające się ze średniej ruchomej oraz wstęgi górnej i dolnej . W przypadku średniej ruchomej najczęściej stosuje się zwykłą lub wykładniczą średnią ruchomą o długościach 9 lub 20 interwałów czasowych, chociaż nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania innej długości uśredniania.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1