Słownik

Kalendarz Spiralny Carolana

Jedna z technik w analizie technicznej zakładająca wykorzystanie ciągu Fibonacciego oraz czasu obrotu Księżyca wokół Ziemi. Stosowany do wyznaczania punktów zwrotnych na wykresach.

Kanał Trendowy

Dwie równoległe linie trendu, wskazujące bardzo wyraźne wsparcia i opory na wykresie. Podstawowa linia określa trend zgodnie z jego kierunkiem (np. trend wzrostowy linia wsparcia), równoległa ogranicza ten trend (np. trend wzrostowy - linia oporu).

Kapitał organizacyjny

Wartość zarządzania, kwalifikacji, kompetencji i innych składników niematerialnych tworzących wartość reputacji firmy (goodwill).

Kapitał Własny

Udział własny inwestorów w firmie. Jest to wartość środków gospodarczych, wniesionych do firmy przez właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy, wspólników) oraz środków wygospodarowanych przez przedsiębiorstwo w toku działalności.

Kapitalizacja rynkowa

Całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych lub wybranej ich grupy, notowanych na rynku publicznym, liczona według kursu ustalanego na tym rynku.

Kliny

Średnioterminowa formacja kontynuacji trendu. Jest korektą w dotychczasowym trendzie, zaś kształt tej korekty ograniczają dwie linie zbiegające się ku sobie i nachylone w stosunku do dotychczasowego trendu, przypominając klin.

Komisja Nadzoru Finansowego

Centralny, zintegrowany organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Powołany w 2006 roku.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

KPWiG - były centralny organ administracji rządowej w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz działalności giełd, obecnie zadania KPWiG zostały przejęte przez organ nadzoru zintegrowanego KNF.

Konsolidacja przedsiębiorstw

Szczególna odmiana fuzji, która występuje wówczas gdy łączące się przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną, a zamiast nich powstaje nowy podmiot, do konsolidacji przedsiębiorstw dochodzi zwykle gdy ich siła ekonomiczna jest względnie wyrównana.

Kontrakt futures

Rodzaj kontraktu terminowego, którego warunki są standaryzowane co umożliwia handlowanie nimi na giełdach, kontrakty są rozliczane codziennie, a nad bezpieczeństwem obrotu czuwa izba rozrachunkowa (w Polsce funkcje te spełnia KDPW).

Kontrakt terminowy

Jest to umowa między dwoma stronami, wystawca kontraktu zobowiązuje się do sprzedaży określonej ilości instrumentów finansowych lub innych towarów, w określonym czasie w przyszłości, na określonych warunkach, druga strona kontraktu przyjmuje te warunki zobowiązując się do nabycia przedmiotu umowy.

Konwersja akcji

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne lub odwrotnie, na wniosek akcjonariusza jeżeli prawo lub statut spółki dopuszcza taką możliwość.

Korzyści skali

Efekty polegające na obniżeniu jednostkowych kosztów wytworzenia w wyniku wzrostu rozmiarów działalności i w ten sposób zmniejszeniu jednostkowych kosztów stałych.

Koszty agencji

Koszty wynikające z konfliktu interesów pomiędzy akcjonariuszami (udziałowcami) i pożyczkodawcami a kierownictwem firmy.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Jego zadaniem jest przechowywanie i rejestrowanie papierów wartościowych będących w publicznym obrocie, rozliczanie i gwarantowanie transakcji, prowadzenie kont depozytowych.

Kredyt rewolwingowy

Kredyt wielokrotnie zaciągany i spłacany w trakcie trwania umowy kredytowej.

1/1