Słownik

Last in first out

LIFO - metoda księgowania zapasów "ostatnie weszło-pierwsze wyszło".

Leasing

Umowa nienazwana (nie uregulowana przepisami kodeksu cywilnego), jej treść kształtuje praktyka gospodarcza, przez zawarcie umowy leasingu jedna ze stron (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębio rstwa, oddać drugiej stronie (leasingobiorcy) rzecz do używania, zaś leasingobiorca zobowiązuje się płacić jej z tego tytułu umówiony czynsz.

LimAkt

Zlecenie z warunkiem limitu aktywacji, w zleceniu inwestor określa dwa limity: limit uaktywnienia zlecenia w arkuszu oraz limit realizacji zlecenia (lub dyspozycję realizacji po każdej cenie).

Linia Szyi

Element formacji Głowy z ramionami oraz odwróconej głowy z ramionami. Przełamanie przez wykres ceny linii szyi, jest sygnałem potwierdzającym rozpoczynającą się właśnie zmianę trendu.

Linie Trendu

Linie wyznaczające kierunek dotychczasowych oraz aktualnego trendu na wykresach. Przyjmuje się, że linia trendu wzrostowego powinna być rysowana na wykresie dzięki połączeniu kolejnych, coraz wyższych dołków (linia wsparcia), zaś linia trendu spadkowego - kolejnych coraz niższych szczytów (linia oporu). Przełamanie linii trendu jest jednym z narzędzi wykorzystywanych do określenia zmiany kierunku trendu.

Login

8-cyfrowy identyfikator Klienta służący do logowania na platformę BOSSAFX, otrzymywany w momencie rejestracji rachunku na bossa.pl

Long iron butterfly

Jedna z strategii opcyjnych, która ma duże możliwości konwersji i jest stosowana w wielu strategiach, nazywana motylem (wykres tłumaczy dlaczego) w wersji podstawowej jest techniką neutralną (nie określa spodziewanego kierunku rynku), ale ze względu na swoje możliwości transformacji może być stosowana praktycznie dla każdego scenariusza rynkowego.

Lot

Jednostka określająca wielkość kontraktu (wolumen), dla walut odpowiada 100.000 jednostek waluty bazowej, dla pozostałych instrumentów, zgodnie ze specyfikacją brokera oferującego, jest podzielna na tzw. „mini loty” stanowiące dziesiętną część lota.

Luka cenowa

Sytuacja, w której następujące po sobie kwotowania danego instrumentu finansowego różnią się o więcej niż minimalny krok notowania; najczęściej powstaje na otwarciu rynku (jako różnica między ceną zamknięcia a ceną otwarcia) oraz tuż po publikacji ważnych danych makroekonomicznych.

1/1