Słownik

Nabycie wrogie

Nabycie jednostki lub jej znaczącej części dokonane przy sprzeciwie kierownictwa tej jednostki.

Nabycie ze wspomaganiem finansowym

Polega na nabyciu przedsiębiorstwa (najczęściej w ramach wykupu menedżerskiego - MBO) z wykorzystaniem długu jako głównego źródła finansowania, inaczej: nabycie lewarowane (LBO), wykup wspomagany.

Należności zagrożone

Należności banku, zakwalifikowane do należności o pogorszonej jakości na podstawie odnośnych przepisów.

Należności/Inwestycje

Środki uzyskane ze sprzedaży Twoich papierów wartościowych, które w dniu D+2 (w dniu rozliczenia transakcji) zamienią się na gotówkę.

Negative Volume Index

Indeks Wolumenu Negatywnego jest wskaźnikiem uwzględniającym w konstrukcji zarówno cenę, jak i wolumen. Do obliczania uwzględnia się tylko te dni sesyjne, w czasie których wolumen jest mniejszy niż na poprzedniej sesji.

Więcej

Net Operating Profit Less Adjusted Taxes

Zysk operacyjny netto minus skorygowane podatki, jest on lepszym wskaźnikiem do oceny efektywności operacyjnej niż zysk netto, gdyż pomija zyski finansowe i nadzwyczajne.

Net Present Value

Wartość bieżąca netto, NPV porównuje wartość pieniądza dzisiaj do wartości tej samej kwoty w przyszłości biorąc pod uwagę inflację i rynkowe stopy zwrotu.

Net Working Capital

Kapitał Obrotowy Netto - różnica pomiędzy majątkiem obrotowym a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Wskaźnik pokazuje w jaki sposób firma jest w stanie obsługiwać dług. Dodatni kapitał obrotowy netto świadczy firma posiada nadwyżkę kapitału krótkoterminowego do obsługi bieżących zobowiązań.

New Connect

Nowy rynek akcji mający formę alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW. Jest on rynkiem nieregulowanym, co oznacza, zdecydowanie niższe wymagania wejścia dla firm niż w przypadku rynku głównego GPW.

Non-operating cash flows

Pozaoperacyjne przepływy gotówkowe, przypływy pieniężne po opodatkowaniu związane z działalnością odrębną od podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

1/1