Należności Krótkoterminowe

Finanse Przedsiębiorstwa, należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok.

Powrót
1/1