Słownik

Saldo

Jest to saldo należności i zobowiązań kompensujących się w danym dniu, plus gotówka z konta zwykłego.

UWAGA! Saldo w kolejnych dniach jest sumą z dni poprzednich.

Saldo dzienne

Kwota o jaką zmieni się saldo konta zwykłego po rozliczeniu sesji

Skalpowanie gamma

Jedna z strategii opcyjnych, polega na otwarciu pozycji w opcji ATM (czyli o najwyższym gamma) oraz instrumencie bazowym w taki sposób, aby utrzymywać stale delta pozycji bliską/równą 0, w ten sposób utrzymujemy pozycję neutralną, pozwalając jednocześnie opcji gubić stopniowo wartość gamma.

Skorygowany podatek dochodowy

Podatek dochodowy od zysków na sprzedaży, jaki zostałby zapłacony, gdyby przedsiębiorstwo finansowało swoją działalność jedynie kapitałem własnym

Spodek

Formacja odwrócenia trendu przybierająca charakterystyczny zaokrąglony kształt na wykresie. Zwykle długoterminowa, zapowiada możliwość zakończenia dotychczasowego trendu spadkowego.

Spółka publiczna

Spółka, której akcje co najmniej jednej emisji są dopuszczone do publicznego obrotu.

Spread

Aktualna różnica między ofertą sprzedaży (ceną ask) a ofertą kupna (ceną bid).

Spreads

Układy złożone z większej ilości opcji niż jedna, dzięki cenie wykonania (strike price) opcje pozwalają na tworzenie z nich niemalże nieskończonych układów o różnych parametrach.

Standard Deviation

Odchylenie standardowe jest wykorzystywane jako statystyczna miara zmienności kursu.

Wskaźnik rzadko jest wykorzystywany samodzielnie. Częściej pojawia się jako składnik w konstrukcji bardziej wyrafinowanych narzędzi np. wstęgi Bollingera.

Więcej

Stochastic Fast

Wskaźnik spopularyzowany przez uczestników rynków terminowych (twórcą jest George C. Lane), ze względu na krótki czas brany do obliczeń.

Główna linia oscylatora tzw. %K wzbogacona jest o jej wygładzoną postać tzw. %D. Wartości osiągane przez wskaźnik to 0-100.

Więcej

Stochastic Slow

Oscylator stochastyczny wolny jest wolniejszą wersją podstawowego oscylatora stochastycznego. 
Główna linia oscylatora tzw. %K wzbogacona jest o jej wygładzoną postać tzw. %D. Wartości osiągane przez wskaźnik to 0-100.

Więcej

Stop limit

Zlecenie z limitem aktywacji, które ujawnia się dopiero wówczas, gdy teoretyczny kurs otwarcia lub kurs ostatniej transakcji w notowaniach ciągłych osiągną poziom określony przez inwestora.

Stop loss

Zlecenie z limitem aktywacji oraz poleceniem wykonania zlecenia po każdej cenie.

Stop out

Mechanizm zamykania stratnej pozycji na platformie BOSSAFX w wyniku spadku poziom środków na rachunku do wartości 50% depozytu początkowego.

Stopa Wolna Od Ryzyka

Teoretyczna stopa zwrotu (ang. Risk-Free Rate) z inwestycji nieobarczona ryzykiem poniesienia straty. Stopa ta występuje jako benchmark (Patrz: Benchmark) dla inwestycji giełdowych.

Straddle

Strategia inwestycyjna obejmująca kupno lub sprzedaż określonej opcji, pozwalającej posiadaczowi czerpać zyski w wyniku znacznych spadków/wzrostów cen (long straddle) lub w przypadku braku takich wahań (short straddle). Zaletą strategii long straddle jest znane ryzyko i nielimitowany zysk, strategia short straddle charakteryzuje natomiast się brakiem limitu straty i limitowanym zyskiem, który można osiągnąć, jednak pozwala osiągnąć zysk w przypadku braku ruchu cen.

Straty i zyski nadzwyczajne

Skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki, a w szczególności spowodowanych zdarzeniami losowymi, zaniechaniem lub zawieszeniem pewnego rodzaju działalności (w tym również istotną zmianą metod produkcji lub sprzedażą zorganizowanej części jednostki) oraz postępowaniem układowym lub naprawczym.

Strike Price

W przypadku instrumentów pochodnych, przede wszystkim opcji, z góry określona cena po jakiej następuje kupno/sprzedaż instrumentu bazowego. Cena wykonania jest znana dla każdej opcji przy zawieraniu transakcji (otwieraniu pozycji) i charakteryzuje daną opcję.

Subordinated Debt

Dług Podporządkowany, który stoi poniżej innych w kolejce do roszczeń majątku firmy podczas ogłoszenia upadłości.

Swing Index

Indeks Wahań jest wskaźnikiem, którego celem jest pokazanie "rzeczywistych" notowań filtrując dane z gąszczu cen otwarcia, minimalnych, maksymalnych i zamknięcia.

Więcej

Swing trading

Jeden z stylów inwestowania, inwestorzy o stylu swing trading mogą posiadać nieco mniejsze umiejętności oceny sytuacji rynkowej w stosunku do inwestorów o stylu day trading, zazwyczaj w analizie technicznej wykorzystuje się wykresy w układzie dziennym.

Systemy mechaniczne

Automatyczne systemy transakcyjne pisane np. w języku programowania MQL4. Pozwalają, na generowanie sygnałów wejścia/wyjścia a także automatyczny handel lota.

1/1