Stopa Wolna Od Ryzyka

Teoretyczna stopa zwrotu (ang. Risk-Free Rate) z inwestycji nieobarczona ryzykiem poniesienia straty. Stopa ta występuje jako benchmark (Patrz: Benchmark) dla inwestycji giełdowych.

Powrót
1/1