Strengths Weaknesses Opportunities Threats

Metoda analizy danych (ang. SWOT) polegająca na sekwencjonowaniu silnych i słabych stron jednostki oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia.

Powrót
1/1