Słownik

Rate Of Change

Rate Of Change (wskaźnik zmiany) jest jednym z najbardziej popularnych wskaźników wykorzystywanych w analizie technicznej. ROC pokazuje, jak zmieniła się cena w wybranym okresie. 
Wskaźnik zmiany zaliczany jest do grupy tak zwanych wskaźników "impetu" (czasami wykorzystuje się określenie wskaźniki pędu lub momentum).

Więcej

Regresja liniowa

Metoda najmniejszych kwadratów, statystyczna procedura służąca do matematycznego szacowania (estymacji) przeciętnej zależności pomiędzy zmienną zależną i zmienną niezależną (niezależnymi w regresji wielorakiej).

Rejestr handlowy

Służy do dokonywania wpisów przewidzianych prawem, prowadzi go sąd rejestrowy (rejonowy), rejestr handlowy wraz z dokumentami złożonymi do rejestru jest jawny.

Relative Strength Index

Indeks Siły Względnej to jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych oscylatorów. Należy pamiętać, że nie ma on nic wspólnego ze wskaźnikiem Siły Względnej (Relative Strength) porównującym kurs jakiegoś papieru do indeksu.

Więcej

Return On Assets

Stopa zwrotu z aktywów (Patrz: Aktywa), iloraz zysku netto i aktywów na koniec okresu obrotowego.

Rolowanie

Sytuacja, w której wygasający kontrakt terminowy, będący instrumentem bazowym kontraktu różnic kursowych, zostaje zastąpiony kontraktem nowszej serii z jednoczesnym wyrównaniem różnic kursowych w postaci jednorazowych punktów swap.

Rotacja Zapasów

Wskaźnik (Days of Coverage-Inventory, IT), pozwalający ocenić efektywność gospodarowania zapasami przez przedsiębiorstwo, iloraz wartości zapasów na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie.

Rotacja Zobowiązań

Rotacja zobowiązań (Days of Coverage-Liabilities, PL), określa przeciętny termin regulowania zobowiązań przez przedsiębiorstwo, iloraz wartości zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie.

Rozkład normalny

Symetryczny rozkład prawdopodobieństwa wokół średniej wartości wybranej zmiennej, gdzie znany procent wszystkich możliwych wartości zmiennej leży w oddaleniu od średniej nie przekraczającym określonej wartości odchylenia standardowego.

Rynek kapitałowy

Zespół instytucji i reguł umożliwiających pozyskiwanie długookresowego kapitału przez obrót, tj. kupno i sprzedaż, a więc przenoszenie praw z emitowanych papierów wartościowych.

Rynek pierwotny

Występuje na nim publiczny obrót polegający na tym, że emitent proponuje inwestorom objęcie swoich papierów wartościowych i uzyskuje wpływy z publicznej emisji.

Rynek wtórny

Występuje na nim publiczny obrót polegający na tym, że transakcje kupna-sprzedaży papierów wartościowych zachodzą pomiędzy inwestorami.

Rynkowa premia za ryzyko

Element modelu CAPM, definiowany jako różnica między stopą zwrotu z portfela rynkowego a stopą zwrotu walorów pozbawionych ryzyka, dla krajów z ratingiem AAA wynosi ona około 5%-6%, dla Polski premia za ryzyko oscyluje wokół 6%-6,5%.

Ryzyko

Możliwość poniesienia nie zamierzonych strat lub nie uzyskania zamierzonych efektów.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko dotyczące wszystkich przedsiębiorstw w związku z możliwością zmiany warunków gospodarowania, np. podaży pieniądza, stopy procentowej, kursów walutowych, podatków, cen.

Ryzyko specyficzne

Obejmuje obszar działania konkretnego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane (przyszłe zdarzenia, które można przynajmniej częściowo kontrolować); za najważniejsze przyczyny tego ryzyka uznaje się: zarządzanie firmą, konkurencję, dostępność surowców, płynność, bankructwo firmy.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego

Nabyte w celu zużycia na własne potrzeby materiały, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty: gotowe (wyroby, usługi i roboty) zdatne do sprzedaży, w toku produkcji bądź półprodukty oraz towary nabyte celem odsprzedaży w stanie nie przetworzonym.

1/1