Rotacja Zapasów

Wskaźnik (Days of Coverage-Inventory, IT), pozwalający ocenić efektywność gospodarowania zapasami przez przedsiębiorstwo, iloraz wartości zapasów na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie.

Powrót
1/1