Rotacja Zobowiązań

Rotacja zobowiązań (Days of Coverage-Liabilities, PL), określa przeciętny termin regulowania zobowiązań przez przedsiębiorstwo, iloraz wartości zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie.

Powrót
1/1