Beneficjent

Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd., osoba czerpiąca zyski z jakiejkolwiek transakcji lub umowy.

Powrót
1/1