Aport

Wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza).

Powrót
1/1