Wartość Przepływów Finansowych Na Akcję

Miara (ang. Cash Earnings Per Share) efektywności finansowej przedsiębiorstwa określana jako iloraz sumy przepływów pieniężnych i liczby akcji. Z reguły jako sumę przepływów pieniężnych określa się sumę zysku netto oraz amortyzacji.

Powrót
1/1