Słownik

Wachlarz Ganna

Jedna z metod Williama D. Ganna zakładająca istnienie równowagi Między upływem czasu a zmianami cen. Owa równowaga ma miejsce, gdy ceny rosną lub spadają pod kątem 45 stopni w stosunku do osi czasu. Poza tą podstawową relacją, Gann określił jeszcze inne istotne kąty.

Więcej

Wahania kursu

Kursy na sesji mogą się zmieniać w stosunku do kursów odniesienia tylko w ramach wyznaczonych widełek.

Waluta bazowa

Pierwsza waluta w kwotowanej parze, w niej podawana jest nominalna wartość kontraktu, którego odpowiedni procent po przeliczeniu na złotówki, jest blokowany pod depozyt.

Waluta depozytowa

Waluta, w której prowadzony jest rachunek (przyjmowane wpłaty i rozliczane transakcje).

Waluta kwotowana

Druga waluta w kwotowanej parze, w niej podawana jest cena danego instrumentu oraz obliczany wynik z transakcji (ewentualnie przeliczany na złotówki po bieżącym kursie).

Warrant

Prawo do kupna (warrant typu call) lub sprzedaży (warrant typu put) akcji lub innych aktywów po określonej cenie w określonym czasie w przyszłości.

Więcej

Warset

System informatyczny, który obsługiwał Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku do 12 kwietnia 2013 roku.

Wartość Czasowa Opcji

Różnica pomiędzy ceną opcji a wartością wewnętrzną (intrinsic value). Wartość (Time Value) ta zmniejsza się wprost proporcjonalnie do czasu pozostałego do wykonania opcji.

Wartość dodana

Suma zysku zatrzymanego, dywidendy, podatków, odsetek, opłat leasingowych, amortyzacji, czynszów i płac.

Wartość Księgowa Na Akcję

Wskaźnik (ang. Book Value Per Share) prezentujący wartość księgową przypadającą na jedną akcję. Jest jednym z czynników służących do określenia czy spółka jest niedowartościowana.Jest to wskaźnik wspomagający i samodzielnie nie powinien służyć do podejmowania decyzji o wejściu w inwestycję, gdyż daje bardzo wąski pogląd na sytuację w firmie.

Wartość rezydualna

Wartość dochodów generowanych przez przedsiębiorstwo w latach następujących po okresie prognozy wolnych przepływów pieniężnych.

Wartość Wewnętrzna

Różnica (ang. Intrinsic Value) pomiędzy ceną instrumentu bazowego a ceną wykonania dla opcji call lub róznica pomiędzy ceną wykonania a ceną instrumentu bazowego dla opcji put.

Wartości niematerialne i prawne

Nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, a w szczególności prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa autorskie, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, licencji oraz programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania do używania na podstawie umowy najmu, ponadto zalicza się tu: koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej, wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.

Weighted Average Cost of Capital

Koszt kapitału wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo mierzony średnią ważoną kosztów poszczególnych składników w kapitale całkowitym.

Weksel

Papier wartościowy, sformalizowany dokument, który powinien zostać sporządzony według zasad określonych w ustawie Prawo wekslowe, występuje w obrocie w dwóch postaciach: jako weksel własny i trasowany, głównym zobowiązanym z weksla własnego jest jego wystawca, wystawca weksla trasowanego poleca w nim zapłatę sumy wekslowej innej osobie, zwanej trasatem, która staje się dłużnikiem wekslowym po złożeniu podpisu na wekslu jako tzw. akceptant, przeniesienie weksla następuje przez indos.

Williams Accumulation/Distribution

Wskaźnik akumulacja/dystrybucja Williamsa stara się określić czy na rynku trwa właśnie akumulacja, czy tez dystrybucja. 
Podstawowa analiza zakłada poszukiwanie dywergencji. Pojawienie się negatywnych dywergencji na wykresie wskaźnika jest sygnałem sprzedaży, zaś wystąpienie dywergencji pozytywnych sygnałem kupna.

Więcej

Williams' %R

%R Williamsa należy do wskaźników momentum. Mierzy poziom wykupienia i wyprzedania rynku. Cechą wskaźnika, jest to, że sprawdza się dobrze w przypadku trendu bocznego. W silnych trendach wzrostowych lub spadkowych dosyć szybko osiąga skrajne stany i przebywa odpowiednio w paśmie wykupienia lub wyprzedania. Wtedy jedyną informację jaką można wywnioskować z jego zachowania jest to, że nadal trwa trend wzrostowy lub spadkowy.

Więcej

WIN

Zlecenie bez daty ważności "ważne do pierwszego wykonania".

WMIN

Zlecenie z warunkiem minimalnej wielkości wykonania.

Wprowadzający

Właściciel papierów wartościowych składający wniosek o dopuszczenie tych papierów do obrotu publicznego.

Wskaźnik Altmana

Tak zwany Z-score, służy do przewidywania trudności finansowych lub nawet bankructwa przedsiębiorstw, łączy tradycyjną analizę wskaźników finansowych z metodą statystyczną zwaną wielowymiarową analizą dyskryminacji.

Wskaźnik Płynności Bieżącej

Wskaźnik płynności bieżącej (ang. Current Ratio), określa, ile razy aktywa bieżące będące w dyspozycji przedsiębiorstwa pokrywają jego bieżące zobowiązania, iloraz majątku obrotowego i sumy: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów.

Wskaźnik Ściągalności Należności

Jest to iloraz należności z tytułu dostaw i średniego dziennego przychodu (ang. Average Collection Period). Wskaźnik pokazuje ile dni średnio firma czeka na zapłatę należności przez odbiorców, wysoki wskaźnik mówi o nie wywiązywaniu się odbiorców firmy a więc, że przedsiębiorstwo finansuje swoich odbiorców.

Wskaźnik Szybki Płynności

Wskaźnik podwyższonej płynności (ang. Quick Ratio), iloraz majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy i sumy: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów.

Wskaźnik/Współczynnik Konwersji

Termin odnoszący się do obligacji zamiennych na akcje, oznacza liczbę akcji jaką otrzymuje inwestor za jedną obligację, może być wyrażona na obligację lub na par value obligacji (cena emisyjna, zwykle 100 zł / $100).

Współczynnik Beta

Jest to miara ryzyka inwestycji w relacji do całego rynku, beta większa od 1 oznacza, że instrument jest bardziej ryzykowny od rynku, beta mniejsza od 1 oznacza mniejsze ryzyko inwestycyjne, akcje o beta=1 zachowują się tak samo jak indeks.

WUA

Zlecenie bez daty ważności "wykonaj lub anuluj".

WUJ

Zlecenie z warunkiem wielkości ujawnienia.

Wykup Lewarowany

Zakup przedsiębiorstwa, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych przy wykorzystaniu środków pieniężnych pochodzących z kredytu bądź pożyczki (ang. Leveraged Buyout).

WZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - najwyższy organ władzy w spółce akcyjnej.

1/1