Wskaźnik Szybki Płynności

Wskaźnik podwyższonej płynności (ang. Quick Ratio), iloraz majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy i sumy: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów.

Powrót
1/1