Capital Asset Pricing Model

Model wyceny aktywów pozwalający zobrazować zależność pomiędzy ryzykiem inwestycji a oczekiwaną stopą zwrotu.

Przedstawia syntetyczny opis kształtowania się stóp zwrotu z poszczególnych inwestycji w zależności od rynkowych stóp zwrotu. Model wylicza oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w oparciu o stopę zwrotu wolną od ryzyka (patrz: stopa wolna od ryzyka), premię za ryzyko (patrz: premia za ryzyko) i współczynnik beta (patrz: współczynnik beta)

Powrót
1/1