Discounted Cash Flows

Metoda wyceny spółek używana w celu określenia atrakcyjności inwestycji, analiza DCF używa zdyskontowanych prognoz przyszłych wolnych przepływów finansowych do spółki do wyliczenia obecnej wartości przedsiębiorstwa, która podzielona przez liczbę akcji określa teoretyczną przyszłą wartość akcji na rynku wtórnym.

Powrót
1/1