Warunki korzystania i bezpieczeństwo Aplikacji bossaMobile

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM BOŚ) z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80 Warszawa (adres e-mail: makler@bossa.pl), świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem Aplikacji bossaMobile w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie składanych przez Klienta na podstawie następujących umów:
 

 1. Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
 2. Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym,
 3. Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym na rachunku derywatów intraday,
 4. Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawierana w celu zawarcia Umowy IKE (Umowa maklerska IKE),
 5. Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawierana w celu zawarcia Umowy IKZE (Umowa maklerska IKZE). 

DM BOŚ za pośrednictwem Aplikacji bossaMobile udostępnia Klientom, na podstawie Umowy o dystrybucję serwisów informacyjnych, notowania przekazywanych na bieżąco przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a za pośrednictwem Aplikacji bossaMobile DEMO - dla potencjalnych Klientów udostępnia notowania przekazywane na bieżąco, na okres próbny nieprzekraczający 30 dni, wyłącznie w celach demonstracyjnych. Aplikacja bossaMobile DEMO jest udostępniana wyłącznie w celach demonstracyjnych, bez możliwości zawierania rzeczywistych transakcji. Zakres instrumentów finansowych, których notowania będą dostępne w wersji DEMO bossaMobile może zostać ograniczony przez DM BOŚ. Klient i potencjalny Klient dalej zwani są łącznie Użytkownikiem.

 

DM BOŚ prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. DM BOŚ podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

Aplikacja bossaMobile przechowuje na urządzeniu mobilnym Użytkownika przez okres zainstalowania Aplikacji, następujące dane: 
 

 1. ustawienia zdefiniowane przez Użytkownika,
 2. zaszyfrowany unikalny identyfikator Aplikacji (parametr tworzony jest w procesie instalacji Aplikacji). 

Dane, o których mowa powyżej są przechowywane na urządzeniu Użytkownika tak długo, jak długo jest zainstalowana Aplikacja.

Dane, o których mowa powyżej oraz informacje o marce, modelu i identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego są wysyłane do DM BOŚ w procesie logowania Użytkownika oraz są wykorzystane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji i urządzenia mobilnego. Komunikacja między aplikacją mobilną a systemami informatycznymi DM BOŚ odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). 

Aplikacja umożliwia przechowywanie Identyfikatora służącego do logowania przez Użytkownika do rachunku maklerskiego. Użytkownik może zrezygnować z funkcji przechowywania Identyfikatora. 

 

Aplikacja w trakcie procesu instalacji może uzyskać dostęp do uprawnień umożliwiających komunikację sieciową i dostęp do Internetu, a także adresu e-mail Użytkownika. 

W zależności od urządzenia mobilnego uprawnienia Aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu mobilnym lub poprzez odinstalowanie Aplikacji. 

 

Użytkownik może korzystać z notowań przekazywanych na bieżąco przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części. Użytkownik zobowiązuję się do niekorzystania z notowań przekazywanych na bieżąco przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na więcej niż jednym urządzeniu w tym samym czasie. Użytkownik nie może dostarczać danych o charakterze bezprawnym ani składać zleceń lub dyspozycji sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Tryb postępowania reklamacyjnego określa szczegółowo właściwy dla danej umowy świadczenia usług maklerskich regulamin. Regulaminy dostępne są na stronie Dokumenty.

 

Zakończenie korzystania z Aplikacji bossaMobile nie oznacza rozwiązania właściwej umowy świadczenia usług maklerskich, chyba że niezależnie od zakończenia korzystania z Aplikacji bossaMobile Klient wypowie umowę świadczenia usług maklerskich. 

Bezpieczeństwo Aplikacji bossaMobile

Usługa bossaMobile pozwala na korzystanie z wielu funkcjonalności rachunku maklerskiego poprzez dedykowaną aplikację instalowaną na telefonie lub tablecie użytkownika. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. dokłada wszelkich starań, by korzystanie z rachunku maklerskiego drogą mobilną było równie bezpieczne, jak przy tradycyjnym dostępie z komputera stacjonarnego. 

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo?

Usługa bossaMobile korzysta z dotychczasowych i rozszerzonych standardów bezpieczeństwa DM BOŚ:

 • Logowanie identyfikatorem i dedykowanym hasłem – Użytkownik może zdefiniować oddzielne hasło do usługi bossaMobile, niż to wykorzystywane w dostępie z komputera stacjonarnego.
 • Zarządzanie dostępem z poziomu rachunku maklerskiego – Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić hasło do usługi lub zablokować dostęp.
 • Systemy komputerowe DM BOŚ są chronione Firewallem – chronimy nasze systemy przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Szyfrowanie – w celu ochrony transmisji poufnych danych oraz integralności informacji wszystkie połączenia aplikacji bossaMobile są szyfrowane protokołem SSL. 

Praca z Aplikacją bossaMobile

Każda sesja Użytkownika rozpoczyna się od pozytywnej weryfikacji identyfikatora i hasła bossaMobile wpisanego przez Użytkownika oraz weryfikacji stanu usługi. Użytkownik kończy sesję wybierając opcję „Wyloguj” z menu aplikacji bossaMobile.

W jaki sposób użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo korzystania z bossaMobile?

 • Pobierać i instalować aplikację tylko z autoryzowanych źródeł – takich jak iTunes® App Store czy Google Play.
 • Chronić swoje hasło bossaMobile – nie przekazywać danych logowania osobom trzecim,
 • Zapamiętać swoje hasło bossaMobile – nie przechowywać zapisanego hasła w telefonie lub w innych miejscach,
 • Zadbać o złożoność hasła bossaMobile – hasło powinno być trudne do odgadnięcia dla osób trzecich,
 • Nigdy nie zostawiać urządzenia mobilnego bez nadzoru – osoba trzecia może wykorzystać sytuację, w której Użytkownik nie wylogował się z aplikacji,
 • Wylogowywać się z aplikacji bossaMobile po zakończeniu korzystania,
 • Wykorzystać wbudowane funkcje zabezpieczeń telefonu – użytkownik może wykorzystać mechanizmy zabezpieczeń dostarczone przez producenta telefonu, tj. hasło dostępowe przy odblokowaniu urządzenia. 

Szczególne zagrożenia związana z korzystaniem z Aplikacji bossaMobile

Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” urządzenia użytkownika przez niepożądane oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, np. wirusy, czy „konie trojańskie”.

W szczególności:

 • obecność i działanie oprogramowania typu malware po uruchomieniu może zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Malware);
 • obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania; e-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku;
 • możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
 • możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne. 

By uniknąć zagrożeń tego typu Użytkownik nie powinien instalować niepotrzebnego oprogramowania w swoim telefonie lub tablecie, używać tylko autoryzowanych przez producenta telefonu źródeł oprogramowania. DM BOŚ zaleca również rozważenia przez Użytkownika instalację oprogramowania antywirusowego na urządzeniu przenośnym.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy:

telefon tablet
Wymagania minimalne dla urządzenia
z systemem Android:
Minimalny system: Android 2.3 Gingerbread,
Minimalna rozdzielczość: 320x480,
Minimalna ilość pamięci: 512MB,
Minimalny procesor: 1GHz
Zalecana rozdzielczość: 640x960,
Zalecana ilość pamięci: 1GB,
Zalecany procesor: 1GHz (dualcore) 
Wymagania minimalne dla urządzenia
z systemem Android:
Rozdzielczość: 1024x768
Procesor: 2 x 1.2 GHz.
RAM: 1024 MB
System Operacyjny: Android 2.3
Zalecany System Operacyjny: 4.1 (i wyższe)
 
Wymagania minimalne dla iPhone: 
Minimalny system: iOS6 Zalecany system: iOS7
Obsługiwane urządzenia: iPhone 3GS i nowsze, iPod Touch 4G i nowsze
Zalecane: iPhone 4S, iPod Touch 5 
Wymagania minimalne dla iPad:
Mini System Operacyjny: iOS 7
Obsługiwane urządzenia: iPad, iPad Mini
Zalecane iPad 2
 

Zmiana powyższych Warunków będzie podawana do wiadomości Klienta za pośrednictwem strony internetowej poprzez opublikowanie jej nowej wersji. 

W przypadku braku zgody na powyższe warunki, korzystanie z Aplikacji nie jest dopuszczalne. 

Pobierz aplikację bossaMobile

bossaMobile na telefon:

pobierz Google Play
pobierz app store

bossaMobile+ na tablet:

pobierz Google Play
pobierz app store