Lekcja 10 z 10

Nie tylko akcje

8 min

Akcje nie są jedyną formą inwestowania kapitału. Spektrum możliwości jest znacznie szersze i w jego zakresie znaleźć można zarówno rozwiązania dla osób poszukujących relatywnie bezpiecznych inwestycji, jak i takich, które wiążą się z bardzo wysokim ryzykiem wykorzystywanych do agresywnej spekulacji.

Obligacje

Obligacja to papier wartościowy, który jest po prostu pożyczką. Emitent obligacji otrzymuje od inwestorów pieniądze, które zobowiązuje się zwrócić w określonym czasie. W zamian za to inwestorzy otrzymują odsetki, które są ich dodatkowym zyskiem.

Odsetki mogą być określone w formie stałego lub zmiennego oprocentowania. W pierwszej formie oznacza to, że każdy posiadacz obligacji otrzymuje odsetki o wartości określonej i niezmiennej przez cały czas trwania inwestycji. W przypadku oprocentowania zmiennego, wartość wypłacanych odsetek może się różnić w kolejnych okresach odsetkowych i zależeć np. od poziomu inflacji czy wartości stóp procentowych.

Emitentem obligacji może być  przedsiębiorstwo, gmina, samorząd ale również rząd danego kraju. W zależności od tego, kto jest emitentem obligacji, czyli jaka jest jego wiarygodność należy ocenić ryzyko związane z taką inwestycją. Za najpewniejsze uchodzą rządy krajów, choć jak wiemy z historii państwa mogą również bankrutować (Meksyk, Argentyna, Grecja, Rosja). To zaś oznacza, że w momencie bankructwa zawieszona może być nie tylko spłata odsetek, ale również zwrot pożyczonego kapitału. Z większym ryzykiem inwestycyjnym wiąże się inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw. Tu wiele zależy od sytuacji finansowej firmy. Zasadą jest, że im mniejsza jest wiarygodność emitenta tym większe musi zaproponować odsetki potencjalnym inwestorom.

Kontrakty terminowe i opcje

Kontrakty terminowe oraz opcje należą do tzw. instrumentów pochodnych. Oznacza to, że są budowane na bazie jakiegoś innego papieru wartościowego, towaru lub rodzaju aktywów. Mogą to być akcje, indeksy akcji, obligacje, różnego rodzaju surowce lub wskaźniki makroekonomiczne.

Cechą charakterystyczną tych instrumentów jest istnienie w ich przypadku dźwigni finansowej. Oznacza to, że do handlu instrumentami pochodnymi potrzebna jest tylko część kapitału (tzw. depozytu zabezpieczającego) stanowiącego wartość kapitału. Ta możliwość prowadzi do tego, że nawet niewielkie zmiany cen danego instrumentu mogą wywoływać znaczące zmiany wartości całego kontraktu, a tym samym pozwalają na bardzo duże zyski lub straty.

Instrumenty pochodne dają również możliwość zarabiania na tzw. „krótkiej sprzedaży”, czyli wykorzystywania spadków cen do osiągania zysków.

Więcej o kontraktach terminowych.

Więcej o opcjach.

Certyfikaty inwestycyjne

Certyfikaty to papiery wartościowe emitowane wyłącznie przez zamknięte, specjalistyczne zamknięte lub mieszane fundusze inwestycyjne.

Certyfikaty niektórych funduszy są przedmiotem obrotu na rynku giełdowym. Ponieważ bardzo często możliwość zbycia certyfikatów jest ograniczona czasowo (np. fundusz wykupuje certyfikaty tylko raz na miesiąc) to wtórny obrót giełdowy stanowi dla wielu inwestorów szansę na wyjście z takiej inwestycji. Podobnie dla kupujących jest to szansa nabycia certyfikatów poza emisją pierwotną.

Więcej o certyfikatach inwestycyjnych

Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane lub certyfikaty strukturyzowane (potocznie „struktury”) to specyficzny rodzaj instrumentu pochodnego czyli takiego, którego cena zależy od innych aktywów). Emitowane są przez instytucje finansowe i mogą dotyczyć niemal każdego rodzaju aktywów: indeksów, akcji, koszyków akcji, surowców, obligacji, wskaźników makro. Certyfikaty mogą oferować dźwignię lub nie, mogą umożliwiać zarabianie na spadkach (krótka sprzedaż), część może mieć wbudowane różnego rodzaju gwarancje kapitału.

ETF (Exchange Traded Funds)

ETF-y to specyficzny rodzaj funduszy inwestycyjnych (więcej o funduszach). ETF-y naśladują zmiany indeksów akcji, obligacji czy rynku towarowego. Ich zaletę stanowi przede wszystkim niższy koszt nabycia (w stosunku do klasycznych funduszy) oraz wierne naśladowanie danego segmentu rynku. Dla wielu inwestorów jest to alternatywa dla klasycznych funduszy.

Więcej o ETF-ach.

Podsumowanie. Inwestowanie to Twoje decyzje

Mamy nadzieję, że ten krótki poradnik pozwoli ci z sukcesem rozpocząć przygodę z inwestowaniem na rynku akcji. Pamiętaj, że inwestowanie to nie tylko możliwości, ale również ryzyko.
Pamiętaj, że wszelkie decyzje o inwestowaniu własnych pieniędzy powinieneś podejmować rozważnie i samodzielnie. To ty będziesz ponosił konsekwencje podejmowanych decyzji i tylko dzięki własnym błędom i sukcesom możesz skutecznie nauczyć się być zadowolonym inwestorem.

Powodzenia!

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1