1. Wprowadzenie

Choć dla większości osób giełda może się kojarzyć przede wszystkim z akcjami i obligacjami, nie są to jedyne papiery będące przedmiotem obrotu. Oprócz nich handluje się różnego rodzaju surowcami, towarami rolnymi, walutami, certyfikatami funduszy inwestycyjnych i wieloma innymi. Oddzielną grupę stanowią zaś instrumenty pochodne (derywaty). Nazwa instrumenty pochodne sugeruje, że ich wartość zależy od innych aktywów, którymi mogą być właśnie papiery wartościowe bądź towary. Należą do nich opcje, warranty, swapy oraz kontrakty terminowe – futures oraz forward. Kontrakty futures są przedmiotem obrotu na giełdach. Na GPW handluje się kontraktami na indeksy akcji, akcje spółek, waluty, obligacje i stopy procentowe.

2. Podstawowe informacje

Kontrakty terminowe notowane są w seriach. To oznacza, że w tym samym czasie na giełdzie można handlować różnymi kontraktami na ten sam instrument różniących się tylko terminem wygasania. Giełda każdorazowo podaje termin wprowadzania do obrotu kontraktów oraz ostatni dzień ich notowania. W chwili gdy dana seria kontraktów wygasa (kończy się jej obecność na rynku) zastępuje ją kolejna.

3. Najważniejsze dane

W lekcji pierwszej pisaliśmy o równaniu do rynku (market to market) czyli metodzie rozliczania zysków i strat na rynku terminowym. Każdorazowo gdy transakcja zostanie zakończona w trakcie trwania sesji następują odpowiednie zmiany na rachunkach inwestorów. Co jednak się dzieje, gdy transakcje nie zostaną zakończone przed końcem sesji i przechodzą na kolejne dni? W standardzie kontraktów podawanych przez giełdy określany jest zawsze tzw. dzienny kurs rozliczeniowy. To właśnie ten kurs jest podstawą do obliczania codziennych zysków i strat dla wszystkich posiadających wciąż otwarte pozycje.

4. Zaczynamy handel kontraktami na GPW

Aby rozpocząć handel kontraktami terminowymi na GPW należy otworzyć specjalny rachunek w ramach konta maklerskiego. Wszelkie szczegóły dotyczące otwarcia rachunku znajdują się na stronie Jak zacząć. Po podpisaniu umowy i otwarciu rachunku wystarczy wpłacić środki i można już rozpoczynać handel.

5. Analiza wykresów

Kontrakty terminowe mają ograniczony czas notowania. W dniu wygasania seria kończy się i zastępuje ją kolejna. To sprawia, że wykres każdej serii kontraktów trwa zazwyczaj kilkanaście miesięcy.

6. Ryzyko, ryzyko, ryzyko

Inwestowanie nieodłącznie związane jest z ryzykiem – to banał, o którym bardzo często się zapomina. Rynki terminowe, ze względu na swoją istotną cechę, którą jest dźwignia finansowa , potrafią boleśnie doświadczyć swoich uczestników. Brak planu działania, nierozumienie ryzyka każdej inwestycji, nie dotrzymywanie wcześniej ustalonych zasad – to wszystko sprawia, że większość traderów traci pieniądze.

7. Kilka ważnych zasad

Traderzy działający na rynkach kontraktów terminowych różnią się od siebie stylem działania, horyzontem czasowy, podejściem do ryzyka. Mimo tych różnic większość skutecznych graczy przestrzega bardzo podobnych ogólnych zasad. Część z nich jest bardzo często cytowana i przypominana i choć brzmi banalnie, warto pamiętać, że właśnie ta prostota sprawia, że tak trudno je zastosować w praktyce.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1