Za pośrednictwem DM BOŚ można składać następujące zlecenia na rynkach zagranicznych:

  • zlecenia z określonym limitem realizacji, 
  • zlecenia bez określonego limitu realizacji (PKC). 

 

Zlecenia mogą zawierać dodatkowy warunki wykonania:

  • limit aktywacji. 

 

Zlecenia mogą zawierać oznaczenia terminu ważności:

  • do końca sesji giełdowej, 
  • do określonej daty. 

 

Uwaga! Termin ważności zleceń bez określonego limitu realizacji (PKC) oraz zlecenia bez określonego limitu realizacji (PKC) z dodatkowym warunkiem zawierającym limit aktywacji nie może przekraczać terminu najbliższej sesji odpowiednio na wskazanym Rynku zagranicznym, czyli mogą to być zlecenia jednodniowe.

 

Maksymalny termin ważności zlecenia nie może przekraczać 90 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zlecenia oraz nie może być dłuższy niż do końca roku kalendarzowego. 

 

Na LSE – London Stock Exchange nie można składać zleceń z określonym limitem realizacji i dodatkowym warunkiem wykonania: limit aktywacji (zlecenia typu stop limit).

Na Toronto Stock Exchange nie można składać zleceń typu stop (stop loss, stop limit).

Główną przyczyną odrzucenia zleceń może być zastosowanie limitów ceny w zleceniu odbiegających zbytnio od ceny ostatniej transakcji. 

 

Zlecenie agresywne (Aggressive order): zlecenie kupna, którego cena jest równa lub wyższa od ceny ostatniej transakcji lub zlecenie sprzedaży, którego cena jest równa lub niższa od ceny ostatniej transakcji.
Zlecenie pasywne (Passive order): zlecenie kupna, którego cena jest niższa od ceny ostatniej transakcji lub zlecenie sprzedaży, którego cena jest wyższa od ceny ostatniej transakcji.

LSE – przed sesją (fix)

Zlecenia agresywne

Zlecenia pasywne

Uwagi

+/-15%

+/-40%

Zawsze

LSE – sesja

Zlecenia agresywne

Zlecenia pasywne

Uwagi

+/-5%

+/-40%

Zawsze

Xetra

Zlecenia agresywne

Zlecenia pasywne

Uwagi

Brak limitu

Brak limitu

Zawsze

USA

Zlecenia agresywne

Zlecenia pasywne

Uwagi

+/-5%

-

Decyzja po stronie brokera zagranicznego czy zlecenie przekazać czy odrzucić

Giełda Zlecenia agresywne Zlecenia pasywne Uwagi
LSE – przed sesją (fix) +/-15% +/-40% Zawsze
LSE – sesja +/-5% +/-40% Zawsze
Xetra Brak limitu Brak limitu Zawsze
USA +/-5% - Decyzja po stronie brokera zagranicznego czy zlecenie przekazać czy odrzucić

 

Przyczyną odrzucenia zlecenia może być również zmiana formy prawnej spółki z akcyjnej na komandytową (Limited Partnership). Transakcje na tego typu spółkach nie są obsługiwane przez Brokera Zagranicznego (KBC Securities) ze względów podatkowych.

Wartość zlecenia składanego na rynki zagraniczne nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR (słownie: dwieście tysięcy euro).

W przypadku transakcji z rynku zagranicznego rozliczanej automatycznie w PLN, stosowany jest kurs wymiany zastosowany w tej konkretnej transakcji.

 

Przy transakcjach z wykorzystaniem walut obcych środki dla celów podatkowych są przeliczane na PLN z wykorzystaniem kursu NBP danej waluty z dnia roboczego poprzedzającego transakcję.

DM BOŚ wystawi informację podatkową PIT8C obejmująca transakcje na rynkach zagranicznych.

DM BOŚ nie bierze odpowiedzialności za przedstawione poniżej informacje. Jedynym wiarygodnym źródłem przepisów podatkowych jest ustawa o podatku od osób fizycznych. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z właściwym urzędem skarbowym. 

 

Jeśli inwestor osiąga dochody zarówno na giełdzie polskiej i giełdzie zagranicznej (np. w USA) należy zastosować odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiednie przepisy umów w sprawie podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita. 

 

W sytuacji opisanej powyżej (inwestujemy w USA) należy zastosować przepisy Umowy polsko-amerykańskiej o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zgodnie z art. 14 tej umowy osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce będzie zwolniona od opodatkowania w Stanach Zjednoczonych zysku ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji walorami kapitałowymi. Wobec tego dochody giełdowe osiągnięte w USA będą w całości podlegały opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z art. 30b ust 5a ustawy o podatku dochodowym, jeżeli podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochody ze sprzedaży papierów wartościowych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Zasadę tę stosuje się również w przypadku gdy podatnik uzyskuje dochody z giełdy wyłącznie za granicą. 

 

Dochodów z giełdy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym, wykazuje się je w odrębnym zeznaniu rocznym (PIT- 38), które składa się do 30 kwietnia. W tym też terminie należy wpłacić podatek.

 

W opisanej powyżej sytuacji podatnik zapłaci 19% podatku od łącznych dochodów z giełdy polskiej i amerykańskiej. 
Opisane powyżej zasady stosujemy analogicznie do pozostałych rynków zagranicznych. 

DM BOŚ nie bierze odpowiedzialności za przedstawione poniżej informacje. Jedynym wiarygodnym źródłem przepisów podatkowych jest ustawa o podatku od osób fizycznych. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z właściwym urzędem skarbowym.

 

Podstawowa różnica między dywidendami od polskich spółek, a od spółek zagranicznych polega na tym, że osoba fizyczna, która otrzyma wypłatę z zysku od polskiej spółki, nie opodatkowuje jej w zeznaniu rocznym. Co do zasady inaczej jest z dywidendami z zagranicy. Generalnie dywidendy z zagranicy objęte są w Polsce zryczałtowanym PIT według stawki 19 proc., ale od tego podatku można odliczyć kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Przy czym odliczenie nie może przekroczyć kwoty polskiego podatku. Kwotę zryczałtowanego podatku od zagranicznej dywidendy i kwotę podatku zapłaconego od niej za granicą trzeba wykazać w zeznaniu rocznym. Różnica między polskim podatkiem a zapłaconym za granicą zwiększa w zeznaniu kwotę podatku do zapłaty lub zmniejsza kwotę nadpłaty. W zeznaniach nie wykazuje się przychodu z dywidendy, ale już obliczony zryczałtowany polski podatek oraz daninę zapłaconą za granicą od tej dywidendy. Do celów obliczenia polskiego podatku kwotę przychodu należy jednak przeliczyć na złote. Podsumowując, jeżeli pobrany podatek od dywidend za granicą jest wyższy od zryczałtowanego podatku w Polsce to klient nie musi dopłacać żadnej kwoty, jeśli pobrany podatek za granicą jest niższy od zryczałtowanego podatku polskiego to na kliencie spoczywa obowiązek dopłaty różnicy.

 

Formy dywidendy wypłacanej przez spółki zagraniczne:

 

  • Dywidendy gotówkowe – przy wypłacie dywidend z tytułu posiadania akcji mogą zostać potrącone podatki płatne u źródła. 
  • Dywidendy płatne w gotówce lub w akcjach – domyślną formą płatności jest gotówka. Klienci mogą jednak zdecydować się na otrzymanie akcji. 
  • Dywidendy płatne w akcjach - dodatkowe akcje przydziela się stosownie do ilości posiadanych akcji, według stosunku ustalonego przez emitenta. 

 

UWAGA!!!
Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółki amerykańskie. Mimo, że pomiędzy Polską a USA istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, na mocy której podatek u źródła może być pobierany w preferencyjnej wielkości 15%. To formuła w jakiej DM BOŚ pośredniczy w zawieraniu transakcji na rynkach zagranicznych (za pośrednictwem KBC Securities) powoduje, że amerykański IRS (odpowiednik polskiego US) nakazuje pobierać podatek od dywidend u źródła w wysokości 30%. Przedłożenie formularza W-8BEN przez inwestora nie zmienia niczego w stosowanej formule (nadal będzie pobierane 30 % podatku u źródła).