Kontrakty na WIBOR

W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa wyrażona w skali roku, po jakiej największe banki skłonne są udzielić depozytów złotowych innym bankom. Stawki referencyjne WIBOR stanowią często stopę bazową dla oprocentowania udzielanych w złotych kredytów, a także emitowanych obligacji o zmiennym oprocentowaniu.

Na GPW notowane są kontrakty na WIBOR 1, 3 i 6 miesięczny.

Nazwa skrócona kontraktu

FXYZkrr

F - rodzaj instrumentu,

XYZ - kod określający nazwę instrumentu bazowego

k - kod określający miesiąc wykonania kontraktu

rr - dwie ostatnie cyfry roku wykonania

Kod kontraktu

Nadawany przez KDPW zgodnie ze standardem ISO06166

Instrumenty bazowe 

Stawki referencyjne WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów złotowych na polskim rynku międzybankowym udzielanych na następujące terminy:

 • 1 miesiąc (WIBOR 1M), 
 • 3 miesiące (WIBOR 3M), 
 • 6 miesięcy (WIBOR 6M). 

Ustalenie stawek referencyjnych następuje w trakcie Fixingu zgodnie z „Regulaminem Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska.

Wartość nominalna

3 000 000 PLN - dla kontraktów na WIBOR 1M 

1 000 000 PLN - dla kontraktów na WIBOR 3M 

1 000 000 PLN - dla kontraktów na WIBOR 6M

Jednostka notowania

W punktach procentowych za 100 zł wartości nominalnej kontraktów (100 minus odpowiednia stopa procentowa wyrażona w punktach procentowych)

Minimalny krok notowania

0,01 punktu procentowego

Wartość kroku notowania

25 PLN dla kontraktów na 1M WIBOR (wartość nominalna kontraktu *(0,01/100)*(30/360)) 

25 PLN dla kontraktów na 3M WIBOR (wartość nominalna kontraktu *(0,01/100)*(90/360)) 

50 PLN dla kontraktów na 6M WIBOR (wartość nominalna kontraktu *(0,01/100)*(180/360))

Mnożnik

2 500 PLN - dla kontraktów na WIBOR 1M 

2 500 PLN - dla kontraktów na WIBOR 3M 

5 000 PLN - dla kontraktów na WIBOR 6M

Wartość kontraktu

Kurs kontraktu pomnożony przez mnożnik

Miesiące wygaśnięcia

Dla kontraktów na WIBOR 1M - 6 najbliższych miesięcy kalendarzowych. 

Dla kontraktów na WIBOR 3M - 9 najbliższych miesięcy kalendarzowych plus 4 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego. 

Dla kontraktów na WIBOR 6M - 6 najbliższych miesięcy kalendarzowych plus 4 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego. 

Marcowy cykl kwartalny obejmuje miesiące marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Ostatni dzień obrotu

Trzecia środa miesiąca wygaśnięcia danej serii. Jeżeli w tym dniu zgodnie z przepisami obowiązującymi na giełdzie nie odbywa się sesja dniem wygaśnięcia jest ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecią środą miesiąca wygaśnięcia. Notowanie serii kontraktów w dniu ich wygaśnięcia kończy się o godzinie 11:00. Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej. Określenie innego ostatniego dnia obrotu może nastąpić w szczególności w przypadku podjęcia przez Zarząd Giełdy decyzji o rezygnacji z dalszego notowania kontraktów terminowych danej klasy z uwagi na okoliczności o charakterze biznesowym, czy też z uwagi na okoliczności niezależne od Giełdy a dotyczące na przykład statusu prawnego lub konstrukcji instrumentu bazowego. Decyzja ta może być podyktowana również potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego.

Dzień wygaśnięcia

Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego. Ten sam dzień, co ostatni dzień obrotu.

Pierwszy dzień obrotu

Pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia poprzedniego kontraktu. 

W przypadku pierwszych serii w danej klasie określany jest przez Giełdę.

Dzienny kurs rozliczeniowy

Dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczany jest po każdej sesji giełdowej począwszy od dnia, w którym zawarto na sesji pierwszą transakcję kontraktami danej serii, z wyjątkiem dnia wygaśnięcia. Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się średnią arytmetyczną z dwóch wartości:

 1. ważonej wolumenem obrotów średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji kontraktami terminowymi danej serii zawartych na sesji giełdowej między godziną 16:20 a 16:30 oraz, 
 2. średniej arytmetycznej wyznaczonej na podstawie najlepszego zlecenia kupna oraz najlepszego zlecenia sprzedaży na sesji giełdowej, gdzie: 
  • za najlepsze zlecenie kupna uznaje się zlecenie kupna o najwyższym limicie ceny spośród wszystkich zleceń kupna opiewających na co najmniej 100 kontraktów terminowych danej serii, 
  • za najlepsze zlecenie sprzedaży uznaje się zlecenie sprzedaży o najniższym limicie ceny spośród wszystkich zleceń sprzedaży opiewających na co najmniej 100 kontraktów terminowych danej serii.

Kalkulacja średniej, o której mowa w pkt 2, następuje z wykorzystaniem zleceń znajdujących się w arkuszu zleceń o godzinie 16:30 o limitach cen zawierających się w ramach statycznych ograniczeń wahań kursów obowiązujących o godzinie 16:30. Jeżeli w przedziale czasu określonym w pkt 1 nie zawarto żadnych transakcji, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się wartość wyznaczoną zgodnie z pkt 2. Jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie wartości wyliczonej zgodnie z pkt 2, a jest możliwe wyznaczenie wartości zgodnie z pkt 1, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się wartość wyznaczoną zgodnie z pkt 1. Jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie kursu rozliczeniowego w sposób wskazany powyżej, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się kurs ostatniej transakcji zawartej na tej sesji, a w przypadku jego braku ostatni dzienny kurs rozliczeniowy. Jeżeli dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczony według zasad określonych powyżej wykracza poza górne albo dolne statyczne ograniczenie wahań kursów obowiązujące o godzinie 16:30, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne statyczne ograniczenie wahań kursów obowiązujące o godzinie 16:30. W uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego, w szczególności w sytuacji, gdy z uwagi na zaistniałe okoliczności określenie dziennego kursu rozliczeniowego na warunkach wskazanych powyżej mogłoby zagrozić płynności rozliczeń kontraktów terminowych Giełda po konsultacji z KDPW_CCP może wyznaczyć dzienny kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej. Do okoliczności tych należy między innymi zaliczyć awarię systemów informatycznych giełdy mogącą mieć wpływ na wiarygodność kalkulacji dziennego kursu rozliczeniowego, a także każde inne zdarzenie, którego zaistnienie może, w ocenie GPW oraz KDPW_CCP, podważać wiarygodność dziennego kursu rozliczeniowego wyznaczonego na warunkach wskazanych powyżej lub prawidłowość wyznaczenia tego kursu.

Dzienna cena rozliczeniowa

Dzienny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik

Ostateczny kurs rozliczeniowy

Ostateczny kurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia danej serii kontraktów terminowych jako 100 punktów procentowych minus ogłoszona w tym dniu odpowiednia stawka referencyjna WIBOR stanowiąca instrument bazowy dla danego kontraktu terminowego.

Ostateczna cena rozliczeniowa

Ostateczny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik

Sposób rozliczenia

Pieniężne w PLN

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora

Minimalna wysokość jest określona przez KDPW CCP. Podmiot prowadzący rachunek inwestora może określić wyższy poziom depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez inwestora.

Nazwa skrócona kontraktu FXYZkrr
F - rodzaj instrumentu,
XYZ - kod określający nazwę instrumentu bazowego
k - kod określający miesiąc wykonania kontraktu
rr - dwie ostatnie cyfry roku wykonania
Kod kontraktu Nadawany przez KDPW zgodnie ze standardem ISO06166
Instrumenty bazowe 

Stawki referencyjne WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów złotowych na polskim rynku międzybankowym udzielanych na następujące terminy:

 • 1 miesiąc (WIBOR 1M), 
 • 3 miesiące (WIBOR 3M), 
 • 6 miesięcy (WIBOR 6M). 

Ustalenie stawek referencyjnych następuje w trakcie Fixingu zgodnie z „Regulaminem Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska.

Wartość nominalna 3 000 000 PLN - dla kontraktów na WIBOR 1M 
1 000 000 PLN - dla kontraktów na WIBOR 3M 
1 000 000 PLN - dla kontraktów na WIBOR 6M
Jednostka notowania W punktach procentowych za 100 zł wartości nominalnej kontraktów (100 minus odpowiednia stopa procentowa wyrażona w punktach procentowych)
Minimalny krok notowania 0,01 punktu procentowego
Wartość kroku notowania 25 PLN dla kontraktów na 1M WIBOR (wartość nominalna kontraktu *(0,01/100)*(30/360)) 
25 PLN dla kontraktów na 3M WIBOR (wartość nominalna kontraktu *(0,01/100)*(90/360)) 
50 PLN dla kontraktów na 6M WIBOR (wartość nominalna kontraktu *(0,01/100)*(180/360))
Mnożnik 2 500 PLN - dla kontraktów na WIBOR 1M 
2 500 PLN - dla kontraktów na WIBOR 3M 
5 000 PLN - dla kontraktów na WIBOR 6M
Wartość kontraktu Kurs kontraktu pomnożony przez mnożnik
Miesiące wygaśnięcia Dla kontraktów na WIBOR 1M - 6 najbliższych miesięcy kalendarzowych. 
Dla kontraktów na WIBOR 3M - 9 najbliższych miesięcy kalendarzowych plus 4 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego. 
Dla kontraktów na WIBOR 6M - 6 najbliższych miesięcy kalendarzowych plus 4 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego. 
Marcowy cykl kwartalny obejmuje miesiące marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.
Ostatni dzień obrotu Trzecia środa miesiąca wygaśnięcia danej serii. Jeżeli w tym dniu zgodnie z przepisami obowiązującymi na giełdzie nie odbywa się sesja dniem wygaśnięcia jest ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecią środą miesiąca wygaśnięcia. Notowanie serii kontraktów w dniu ich wygaśnięcia kończy się o godzinie 11:00. Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej. Określenie innego ostatniego dnia obrotu może nastąpić w szczególności w przypadku podjęcia przez Zarząd Giełdy decyzji o rezygnacji z dalszego notowania kontraktów terminowych danej klasy z uwagi na okoliczności o charakterze biznesowym, czy też z uwagi na okoliczności niezależne od Giełdy a dotyczące na przykład statusu prawnego lub konstrukcji instrumentu bazowego. Decyzja ta może być podyktowana również potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego.
Dzień wygaśnięcia Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego. Ten sam dzień, co ostatni dzień obrotu.
Pierwszy dzień obrotu Pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia poprzedniego kontraktu. 
W przypadku pierwszych serii w danej klasie określany jest przez Giełdę.
Dzienny kurs rozliczeniowy

Dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczany jest po każdej sesji giełdowej począwszy od dnia, w którym zawarto na sesji pierwszą transakcję kontraktami danej serii, z wyjątkiem dnia wygaśnięcia. Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się średnią arytmetyczną z dwóch wartości:

 1. ważonej wolumenem obrotów średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji kontraktami terminowymi danej serii zawartych na sesji giełdowej między godziną 16:20 a 16:30 oraz, 
 2. średniej arytmetycznej wyznaczonej na podstawie najlepszego zlecenia kupna oraz najlepszego zlecenia sprzedaży na sesji giełdowej, gdzie: 
  • za najlepsze zlecenie kupna uznaje się zlecenie kupna o najwyższym limicie ceny spośród wszystkich zleceń kupna opiewających na co najmniej 100 kontraktów terminowych danej serii, 
  • za najlepsze zlecenie sprzedaży uznaje się zlecenie sprzedaży o najniższym limicie ceny spośród wszystkich zleceń sprzedaży opiewających na co najmniej 100 kontraktów terminowych danej serii.

Kalkulacja średniej, o której mowa w pkt 2, następuje z wykorzystaniem zleceń znajdujących się w arkuszu zleceń o godzinie 16:30 o limitach cen zawierających się w ramach statycznych ograniczeń wahań kursów obowiązujących o godzinie 16:30. Jeżeli w przedziale czasu określonym w pkt 1 nie zawarto żadnych transakcji, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się wartość wyznaczoną zgodnie z pkt 2. Jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie wartości wyliczonej zgodnie z pkt 2, a jest możliwe wyznaczenie wartości zgodnie z pkt 1, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się wartość wyznaczoną zgodnie z pkt 1. Jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie kursu rozliczeniowego w sposób wskazany powyżej, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się kurs ostatniej transakcji zawartej na tej sesji, a w przypadku jego braku ostatni dzienny kurs rozliczeniowy. Jeżeli dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczony według zasad określonych powyżej wykracza poza górne albo dolne statyczne ograniczenie wahań kursów obowiązujące o godzinie 16:30, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne statyczne ograniczenie wahań kursów obowiązujące o godzinie 16:30. W uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego, w szczególności w sytuacji, gdy z uwagi na zaistniałe okoliczności określenie dziennego kursu rozliczeniowego na warunkach wskazanych powyżej mogłoby zagrozić płynności rozliczeń kontraktów terminowych Giełda po konsultacji z KDPW_CCP może wyznaczyć dzienny kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej. Do okoliczności tych należy między innymi zaliczyć awarię systemów informatycznych giełdy mogącą mieć wpływ na wiarygodność kalkulacji dziennego kursu rozliczeniowego, a także każde inne zdarzenie, którego zaistnienie może, w ocenie GPW oraz KDPW_CCP, podważać wiarygodność dziennego kursu rozliczeniowego wyznaczonego na warunkach wskazanych powyżej lub prawidłowość wyznaczenia tego kursu.

Dzienna cena rozliczeniowa

Dzienny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik

Ostateczny kurs rozliczeniowy Ostateczny kurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia danej serii kontraktów terminowych jako 100 punktów procentowych minus ogłoszona w tym dniu odpowiednia stawka referencyjna WIBOR stanowiąca instrument bazowy dla danego kontraktu terminowego.
Ostateczna cena rozliczeniowa Ostateczny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik
Sposób rozliczenia Pieniężne w PLN
Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora Minimalna wysokość jest określona przez KDPW CCP. Podmiot prowadzący rachunek inwestora może określić wyższy poziom depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez inwestora.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1