Strategia Long Strangle jest modyfikacją strategii Long Straddle. Różnica polega na różnych cenach wykonania nabytych opcji Long CALL i Long PUT. Strategia rozszerzonego długiego stelaża zapewnia również nieograniczone zyski inwestorowi przy ograniczonym ryzyku.

Long Strangle zakłada większą zmianę instrumentu bazowego niż Long Straddle przy niższych poniesionych kosztach (zapłacone premie) niż Long Straddle.

wykres

Profil wypłaty dla strategii long strangle złożonej z nabytej opcji OW20U8230 oraz nabytej opcji OW20I8270
obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossOpcje.

Zysk/Strata

Maksymalny zysk inwestora jest różnicą pomiędzy ceną wykonania a kursem rozliczeniowym i zapłaconymi premiami.

 • PR = U - S2 - P2 - P1 dla U>=S2
 • PR = S1 - U - P2 - P1 dla U =<S1
 • PR - Zysk (Profit)
 • KR - Kurs rozliczeniowy (Underlying)
 • S2 - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8270
 • S1 - Kurs wykonania opcji Long PUT (Strike) - OW20U8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8270
 • P1 - Premia otrzymana od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8230

Strata

Maksymalna strata inwestora ograniczona jest do sumy pomiędzy zapłaconą premią a otrzymaną premią.

 • Lmax= P1 + P2 dla S1< U < S2
 • Lmax - Maksymalna strata (Max Loss)
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8270
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8230

Próg rentowności

 • BEP1 = S1 - P1 - P2
 • BEP2 = S2 + P1 + P2
 • BEP1 - Próg rentowności (dolny) (Down Break even point)
 • BEP2 - Próg rentowności (górny) (Up Break even point)
 • S2 - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8270
 • S1 - Kurs wykonania opcji Long PUT (Strike) - OW20U8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8270
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8230

Przykład 1

Kurs rozliczeniowy

2900

Kurs opcji (zapłacona premia) -
OW20I8270

57,35

Kurs opcji (zapłacona premia) -
OW20U8230

71,25

Kurs wykonania nabytej opcji (strike) -
OW20I8270

2700

Kurs wykonania nabytej opcji (strike) -
OW20U8230

2300

Zysk

(2900 - 2700 - 57,35 - 71,25) * 10 PLN = 714 PLN

Kurs rozliczeniowy 2900
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I8270 57,35
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20U8230 71,25
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20I8270 2700
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20U8230 2300
Zysk (2900 - 2700 - 57,35 - 71,25) * 10 PLN = 714 PLN

Założenia do przykładu

Wartość instrumentu bazowego

2591

Zmienność

26,6%

Wysokość stopy procentowej

6,5%

Mnożnik

10 PLN

Wartość instrumentu bazowego 2591
Zmienność 26,6%
Wysokość stopy procentowej 6,5%
Mnożnik 10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zysk

Nieograniczony dla opcji 
OW20I8270 

Praktycznie nieograniczony dla opcji 
OW20U8230

(wartość instrumentu bazowego nie może być ujemna)

Maksymalna strata

Ograniczona do sumy zapłaconych premii 

(57,35+ 71,25) * 10 PLN = 1286 PLN

Próg rentowności

Kurs wykonania - zapłacone premie 

BEP1 = 2300 - 57,35 - 71,25 = 2171,4 pkt 

Kurs wykonania + zapłacona premia 

BEP2 = 2700 + 57,35 + 71,25 = 2828,6 pkt

Maksymalny zysk Nieograniczony dla opcji OW20I8270 
Praktycznie nieograniczony dla opcji OW20U8230
(wartość instrumentu bazowego nie może być ujemna)
Maksymalna strata Ograniczona do sumy zapłaconych premii 
(57,35+ 71,25) * 10 PLN = 1286 PLN
Próg rentowności Kurs wykonania - zapłacone premie 
BEP1 = 2300 - 57,35 - 71,25 = 2171,4 pkt 
Kurs wykonania + zapłacona premia 
BEP2 = 2700 + 57,35 + 71,25 = 2828,6 pkt

Obliczenia przy założeniu Long Strangle na opcjach OTM.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1