Kontrakty na obligacje

14 lutego 2005 Giełda Papierów Wartościowych wprowadziła do swojej oferty możliwość zawierania transakcji na nowym instrumencie finansowym jakim jest kontrakt terminowy na obligacje. Jest on jednym z najpopularniejszych instrumentów pochodnych w obrocie giełdowym na światowych rynkach finansowych. Największe obroty na tym instrumencie koncentrują się na takich rynkach jak EUREX, CBOT, LIFFE, a zainteresowanie inwestorów tymi instrumentami z roku na rok rośnie.

Kontrakty na obligacje skarbowe były pierwszym instrumentem pochodnym na GPW, którego wykonanie następowało przez dostawę instrumentu bazowego.

Instrumentem bazowym dla kontraktów terminowych były obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym, emitowane przez Ministra Finansów, o wartości emisji nie mniejszej niż 5 mld PLN i terminie wykupu nie krótszym niż 2 lata i dziewięć miesięcy i nie dłuższym niż 5 lat i sześć miesięcy, licząc od dnia wykonania kontraktu.

Podstawowe cechy kontraktu

 • Nazwa skrócona - FPS5XY np. FPS5H5, FPS5M5.
 • Wartość nominalna - 100 000 PLN.
 • Cena podawana w punktach procentowych za 100 PLN wartości nominalnej kontraktu, a mnożnik w kontrakcie wynosił 1.000 PLN. Wartość transakcji stanowiła iloczyn kursu i mnożnika, np. zakup kontraktu po kursie 105,5 oznaczał, że wartość transakcji wynosiłą 105 500 PLN (105,5 x 1 000 PLN).
 • Minimalny krok notowań - 0,01 punktu procentowego.
 • Wartość minimalnego kroku notowania - 10 PLN.
 • Miesiące wykonania kontraktu - dwa najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.
 • Ostatni dzień obrotu - dzień sesyjny przypadający na trzeci piątek miesiąca wykonania.
 • Ilość serii - W obrocie znajdowały się 2 serie kontraktów - nowa seria wprowadzana była po wygaśnięciu poprzedniej (poniedziałek po 3 piątku miesiąca).
 • Dzienny kurs rozliczeniowy - kurs zamknięcia kontraktów danej serii.
 • Ostateczny kurs rozliczeniowy - ważona obrotami średnia arytmetyczna kursów wszystkich transakcji kontraktami danej serii zawartych w ciągu ostatniej godziny notowań ciągłych i na zamkniecie notowań ciągłych. Ostateczny kurs rozliczeniowy kontraktu, w połączeniu ze współczynnikiem konwersji i wartością narosłych odsetek służył do wyznaczenia ostatecznej ceny rozliczeniowej obligacji (wylicza KDPW) czyli ceny którą "strona długa" musi zapłacić za dostarczane obligacje przez "stronę krótką".

Zasady obrotu

 • Kontrakty notowane były na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych w godzinach 9.00 - 16.30.
 • Ograniczenia wahań kursów wynoszą +/- 1,5 punktu procentowego od kursu odniesienia z możliwością rozszerzenia do +/- 3 punkty procentowe.
 • Maksymalna wielkość zlecenia maklerskiego równa była 500 kontraktów.
 • Obrót kontraktami na obligacje był wspomagany działaniami animatora rynku.
 • Możliwe było rozliczenie kontraktu poprzez dostawę obligacji skarbowych. Przeliczenie wartości kontraktu na wartość obligacji mogących być przedmiotem dostawy było wykonywane przez KDPW, które to wyznaczało współczynniki konwersji (CF) dla poszczególnych serii obligacji. Dla każdej serii kontraktu KDPW w porozumieniu z GPW określało serie obligacji które mogą być przedmiotem dostawy np. obligacje możliwe do dostawy dla kontraktu FPS5H5 - PS0608 (obligacja pięcioletnia), DS0509 (obligacja dziesięcioletnia), dla kontraktu FPS5M5 - PS0608, DS0509, DS1110.
 • Dostawa obligacji w terminie T+4.
 • Wysokość wstępnego DZ dla inwestora ustalona została przez KDPW SA na poziomie 2%.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1